100si

Vpisano: 27.10.2009 17:22:23

Vlada podpira Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv o prospektu

Vlada je na 50. redni seji, 22. oktobra 2009, podprla Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu. Republika Slovenija si prizadeva, da bi Predlog direktive v največji možni meri odpravil pravne negotovosti in neupravičene upravne obremenitve, ki podjetjem in finančnim posrednikom zvišujejo stroške in povzročajo neučinkovitosti, pri čemer bi varstvo vlagateljev še bolj okrepili.

Evropska komisija je pet let po pričetku veljavnosti Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive (Prospektna direktiva) ocenila njeno uporabo in ob upoštevanju akcijskega programa za zmanjšanje upravnih obremenitev sedanje pravne ureditve v Evropski uniji do leta 2012, predložila v obravnavo predloge sprememb. Pet let po začetku veljavnosti Prospektne direktive je bila sicer splošna ocena njenega skupnega učinka pozitivna, vendar kljub temu opredeljena kot eno od področij, ki vsebuje številne pravne negotovosti in neupravičene obremenjujoče zahteve, ki zvišujejo stroške in povzročajo neučinkovitosti, ki podjetjem in finančnim posrednikom v Evropski uniji otežujejo postopek zbiranja sredstev na trgu vrednostnih papirjev. Poleg navedenega je potrebno izboljšati tudi izvleček prospekta, zlasti v smislu preprostosti in razumljivosti in na ta način še bolj okrepiti varstvo vlagateljev in se tudi na ta način učinkovito odzvati na sedanjo finančno krizo.

Skupni cilji predloga direktive so: poenostaviti in izboljšati uporabo Prospektne direktive, povečati učinkovitost obveznosti glede prospekta in okrepiti mednarodno konkurenčnost Evropske unije, zmanjšati obremenitve za gospodarske družbe iz Evropske unije pri zbiranju kapitala na evropskih trgih vrednostnih papirjev in pri tem upoštevati pomen izboljšanja ravni varstva vlagateljev in zagotoviti, da so predložene informacije zadostne in da jih je dovolj za izpolnitev potreb malih vlagateljev, zlasti ob finančnih pretresih na trgih, ki so se začeli leta 2007.

Glavne predlagane spremembe so: zmanjšanje zahtev po razkritju (za družbe z zmanjšano tržno kapitalizacijo, za zbiranje kapitala prek izdaj delniških pravic, izvzetje podrobnih informacij o finančnem stanju garanta v primeru vladnih jamstvenih shem), ukinjena so pravila, s katerimi so podvojene obveznosti glede preglednosti, oblika in vsebina izvlečka prospekta sta izboljšani, izjeme pri obveznosti objave prospekta pri prodaji po finančnih posrednikih in pri delniških shemah za zaposlene so jasnejše, izdajatelji nelastniških vrednostnih papirjev bodo ne glede na nominalno vrednost lahko izbirali matično državo članico, opredelitev "dobro poučeni vlagatelji (qualified investors)" iz Prospektne direktive bo usklajena z opredelitvijo "poklicne stranke (professional clients)" iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov (MiFID direktiva).

Ocenjeni prihranek predlaganih sprememb za gospodarske družbe iz Evropske unije pri zbiranju kapitala na evropskih trgih vrednostnih papirjev se ocenjuje v višini do 302 milijona EUR na leto.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4184