100si

Vpisano: 4.11.2009 17:14:45

Vlada soglašala s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije

Vlada je na 51. seji, 29. oktobra 2009, podala soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, ki jih je v septembru sprejel Nadzorni svet Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Soglasje Vlade RS k navedenemu aktu je nujno zaradi uskladitve in določil Zakona o javnih skladih. Zakon o javnih skladih med drugim določa, da mora javni sklad sprejeti svoje splošne pogoje poslovanja in jih objaviti na svojih spletnih straneh.

Splošni pogoji poslovanja določajo upravičence do sredstev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in drugih sredstev, kot jih določajo ti splošni pogoji poslovanja, pogoje in postopke za dodelitev sredstev, vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev, ki pridobijo sredstva po teh splošnih pogojih poslovanja.

Nadalje omenjeni zakon določa tudi, da morajo splošni pogoji poslovanja javnega sklada, ki podeljuje spodbude, določati najmanj merila za določitev upravičencev do spodbud za pravne osebe oziroma pomoči za fizične osebe, pogoje za pridobitev spodbud oziroma pomoči in njihov obseg, medsebojne pravice in obveznosti javnega sklada in upravičenca po dodelitvi spodbud oziroma pomoči ter postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud oziroma pomoči javnega sklada.

Prav tako morajo javni skladi v skladu z Zakonom o javnih skladnih v roku enega leta od uveljavitve zakona uskladiti s tem zakonom svoje akte.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4232