100si

Vpisano: 14.11.2009 10:16:14

Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011

Vlada Republike Slovenije je na 52. redni seji, 3. novembra 2009, sprejela Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011.

 

Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2010

Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije je pripravljen v skladu s 159. členom Poslovnika Državnega zbora. Glavna razlika med že vloženim predlogom proračuna za leto 2010 in dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2010 se nanaša na dopolnitev zaradi dogovora z sindikati javnega sektorja in se nanaša na plače v javnem sektorju in sicer se zaradi splošne uskladitve osnovnih plač s 1. 7. 2010, odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij s 1. 10. 2010 , uskladitve regresa za letni dopust ter uskladitve dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja odhodki državnega proračuna povečujejo za 26,3 mio EUR. Prav tako se je skladno z istim dogovorom vsem proračunskim uporabnikom, ki so za leto 2010 načrtovali pravice porabe za plačilo redne delovne uspešnosti, finančni načrt za celoten znesek načrtovane redne delovne uspešnosti znižal in sicer pri vseh proračunskih uporabnikih, kar pomeni 11,4 mio EUR.

Prav tako, je vlada dopolnila interventni zakon, kjer so popravki narejeni tudi na področju transferov posameznikom in sicer se bodo vsem kategorijam, ki so zajete v interventni zakon, pravice v letu 2010 usklajevale s polovico predvidene uskladitve. Tudi v tem delu je bilo potrebno proračun za leto 2010 povečati in sicer za 8,9 mio EUR.

Vlada se je odločila, da zaradi navedenih sprememb, ki prinašajo višje odhodke državnega proračuna, ne bo zviševala proračunskega primanjkljaja, ampak je določene odhodke v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2010 znižala.

Proračunski primanjkljaj se v letu 2010 tako ne povečuje ampak celo znižuje za 7,6 mio EUR kljub temu, da je bilo zaradi zadnjega dogovora s sindikati potrebno povečati sredstva za plače v državnem proračunu za 15 mio EUR.

 

Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2011  

Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije je pripravljen v skladu s 159. členom Poslovnika Državnega zbora. Dogovor, ki je bil sklenjen s sindikati javnega sektorja posega tudi v leto 2011, zato so tudi v letu 2011 ključne spremembe v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2011 povezane s plačami javnih uslužbencev in se nanašajo na vpliv sprememb v letu 2010 in odpravo četrte četrtine plačnih nesorazmerij s 1. 10. 2011. Odhodki državnega proračuna se zaradi navedenih sprememb povečujejo za 120,4 mio EUR. Prav tako se je skladno z istim dogovorom vsem proračunskim uporabnikom, ki so za leto 2011 načrtovali pravice porabe za plačilo redne delovne uspešnosti, finančni načrt za celoten znesek načrtovane redne delovne uspešnosti znižal in sicer pri vseh proračunskih uporabnikih to pomeni 11,8 mio EUR. Skupaj so se tako sredstva za plače v državnem proračunu (za neposredne proračunske uporabnike in tiste posredne PU, ki dobivajo plače iz državnega proračuna) povečala za 108,6 mio EUR .

Skupni obseg odhodkov v letu 2011 ostaja enak in znaša 10,4 mrd EUR, saj se je Vlada odločila, da bo nekatere odhodke z dodatno racionalizacijo in varčevanjem tudi v letu 2011 še dodatno znižala. Prav tako ostajajo na enakem nivoju tudi proračunski prihodki, posledično se ne spreminja proračunski primanjkljaj, ki tako ostaja na nivoju 4,1% BDP-ja oziroma 1,55 mrd EUR.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4252