100si

Vpisano: 20.11.2009 10:59:16

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPT1015)

Pojasnilo DURS, št. 4200-192/2009, 10. 11. 2009

V Uradnem listu RS, št. 87/09 z dne 2. 11. 2009 je bil objavljen Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015), s katerim se določajo dodatni ukrepi za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015 in način njihovega financiranja.

ZRPPR1015 določa občine, ki opredeljujejo območje Pomurske regije in ukrepe razvojne podpore, ki med drugim predvidevajo tudi spodbudo za zaposlovanje in davčno olajšavo za investiranje. Zakon se začne uporabljati 1. januarja 2010.

1. Spodbuda za zaposlovanje – 70 % stroškov zaposlitve prikrajšanega delavca

Do spodbude so upravičeni:

 • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09), ki imajo sedež in dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost na tem sedežu v Pomurski regiji,
 • zavezanec po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09), ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedež in dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji,
 • zavezanci po ZDoh-2, ki opravljajo dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca in imajo stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji ter tam dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost,

ki najmanj za dobo dvanajst mesecev zaposlijo prikrajšanega delavca.

Prikrajšani delavec je po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) vsaka oseba, ki:

 • v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve; ali
 • nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja, ali
 • je starejša od 50 let; ali
 • živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov; ali
 • dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, kjer je neravnovesje med spoloma vsaj 25 % višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici in spada v skupino, ki je zastopana v manjšem številu; ali
 • je član etične skupine v državi članici in ki hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča možnost dostopa do redne zaposlitve.

Za stroške zaposlitve prikrajšanega delavca se štejejo:

 • bruto plača,
 • obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost,
 • stroški skrbi za otroke ter starše.

Zavezanci uveljavljajo spodbudo za zaposlovanje z zmanjšanjem davčne osnove, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

2. Davčna olajšava za investiranje – 70 % investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva

Do olajšave so upravičeni:

 • zavezanci po ZDDPO-2, ki imajo sedež in dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost na tem sedežu v Pomurski regiji,
 • zavezanec po ZDoh-2, ki dosega dohodek iz dejavnosti in ima sedež in dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji,
 • zavezanci po ZDoh-2, ki opravljajo dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca in imajo stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji ter tam dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost,

vendar le za investicije v Pomurski regiji.

Davčno olajšavo lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki bo opremo pridobil na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.

Za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva se ne štejejo investicije v:

 • pohištvo in pisarniško opremo (1. tč. drugega odstavka 55.a člena ZDDPO-2 in 1. tč. drugega odstavka 66.a člena ZDoh-2),
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI (2. tč. drugega odstavka 55.a člena ZDDPO-2 in 2. tč. drugega odstavka 66.a člena ZDoh-2),
 • dobro ime in usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (tretji odstavek 55.a člena ZDDPO-2 in tretji odstavek 66.a člena ZDoh-2).

ZRPPR1015 izrecno določa, da se za nove investicije v opremo in neopredmetena sredstva ne šteje nakup prevozne opreme v sektorju transporta.

Zavezanci uveljavljajo davčno olajšavo za investiranje z zmanjšanjem davčne osnove, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

3. Spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje ne morejo uveljavljati zavezanci, ki:

 • ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (tretji odstavek 48. člena ZDoh-2),
 • začnejo z opravljanjem dejavnosti in zahtevajo ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (četrti odstavek 48. člena ZDoh-2),
 • opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (šesti odstavek 48. člena ZDoh-2),
 • začnejo z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in zahtevajo ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (sedmi odstavek 48. člena ZDoh-2).

Podrobnejša pojasnila v zvezi z izvajanjem ZRPPR1015 vam bodo posredovana, ko bo Vlada Republike Slovenije z uredbo podrobneje določila kriterije in pogoje za dodeljevanje državnih pomoči ter način uveljavljanja ugodnosti (spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje) po tem zakonu.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4262