100si

Vpisano: 5.12.2009 11:46:26

Sprememba Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

Vlada je na 56. redni seji, 26. novembra 2009, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, upravljavci stvarnega premoženja, akti pridobivanja in akti razpolaganja, evidenca stvarnega premoženja ter interni trg nepremičnega premoženja so od leta 2007 enovito urejeni v Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Uredba je že bila dopolnjena leta 2007, zaradi potreb, ki so se pokazale v praksi, pa se spreminjajo, dopolnjujejo oziroma na novo urejajo nekatere določbe, s katerimi bo upravljavcem stvarnega premoženja omogočeno lažje ter gospodarnejše ravnanje s stvarnim premoženjem. Med ključnimi novosti lahko najprej izpostavimo to, da se jasno določajo upravljavci ter evidenca stvarnega premoženja države v tujini, letni načrt pridobivanja premičnega in letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja države pa se bosta usklajevala s spremembami in rebalansom proračuna in ne le zgolj s sprejetim proračunom. Prav tako je jasno razvidno, da se posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem sprejema tako pri razpolaganju s stvarnim premoženjem kot tudi pri pridobivanju stvarnega premoženja ter pri sklepanju aneksov k pravnim poslom.

Zaradi praktičnih izkušenj, se z nepremičninami, s katerimi se je začelo razpolagati ob koncu enega koledarskega leta lahko razpolaga tudi v novem koledarskem letu, brez njihove uvrstitve v letni načrt razpolaganja za novo koledarsko leto, seveda ob izpolnjevanju določenih pogojev ter v okviru določenih časovnih omejitev. Podaljšan je tudi rok za plačilo kupnine, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. V primerih periodičnega plačila kupnine pri prodaji premoženja, lahko upravljavec izroči zemljiškoknjižno dovolilo za vpis v zemljiško knjigo že po plačilu prvega obroka kupnine ob predpostavki, da je neplačani del kupnine ustrezno zavarovan z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora. Na enak način lahko upravljavec izroči zemljiškoknjižno dovolilo za vpis stvarne oziroma druge obligacijske pravice v zemljiško knjigo.

V uredbi se spreminja tudi prvi odstavek 33. člena, ki določa, kdaj Vlada RS odloča o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo se ponekod pristojnost vlade za odločanje o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem razširja, drugod zožuje, vendar pa vlada ne bo več odločala o pravnih poslih pridobivanja nepremičnega premoženja v predvideni pogodbeni vrednosti pod 500.000 EUR ter o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem v predvideni pogodbeni vrednosti oziroma v ocenjeni vrednosti pod 200.000 EUR. O neodplačnih prenosih lastninske pravice na stvarnem premoženju ter o oddajanju nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo, bo vlada odločala le še v primerih, ko bo šlo za premoženje v lasti države. Vlada bo odločala tudi o vseh aneksih k pravnim poslom, ki so navedeni v prvem odstavku 33. člena.

Z vzpostavitvijo enotnega spletnega portala se bosta javna dražba oziroma javno zbiranje izvajali praviloma v elektronski obliki, namero o sklenitvi neposredne pogodbe je po novem potrebno objaviti na enotnem spletnem portalu, do njegove vzpostavitve pa na svetovnem spletu, najmanj 15 dni pred sklenitvijo pogodbe. Urejeno je tudi najemanje stvarnega premoženja, kjer so navedeni pogoji, pod katerimi lahko država oziroma samoupravna lokalna skupnost najame stvarno premoženje za izvrševanje svojih nalog, omogočeno pa je tudi podaljšanje oddaje stvarnega premoženja v najem. S tokratnimi spremembami in dopolnitvami je podrobneje in ločeno urejen prenos pravice upravljanja s premičnim in prenos pravice upravljanja z nepremičnim premoženjem države.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4325