100si

Vpisano: 13.1.2010 17:32:33

Novelacija Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Vlada je na 60. seji, 24. decembra 2009, izdala Uredbo o cestninskih cestah in cestnini in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V zvezi z uveljavljanjem pravice do nove (nadomestne) vinjete se v praksi pojavljajo težave za uporabnike v primerih uničenja vozila (najpogosteje zaradi prometnih nesreč ali izrabljenosti vozila), zaradi česar se lastniki teh vozil odločijo, da bodo vozilo izbrisali iz evidence registriranih vozil in ga ali predali pooblaščenemu podjetju v razgradnjo ali pa sami prodali po delih. Po veljavni zakonodaji je potrebno v primeru uničenja vozila, vlogi za izdajo nove (nadomestne) vinjete poleg odstranjene vinjete in podatka o izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil (pridobi ga DARS d.d. po uradni dolžnosti) priložiti tudi potrdilo o uničenju vozila ali predaji v uničenje. Navedenega potrdila ne morejo pridobiti lastniki vozil, ki se odločijo, da bodo vozilo, ki so ga sicer izbrisali iz evidence registriranih vozil, prodali po delih (ni pravno sporno). Zaradi navedenega po sedaj veljavni zakonodaji slednji ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev nove (nadomestne) vinjete.

Glede na navedeno vlada meni, da je trenutno veljavna zakonodaja v tem segmentu preveč restriktivna, zato Uredba olajšuje pogoje za pridobitev nadomestne vinjete na primere, ko se vozila skladno s Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil odjavijo in črtajo iz evidence registriranih vozil. Slednje pomeni, da za uveljavljanje pravice do nadomestne vinjete ne bo več potrebno prilagati dokazila o uničenju vozila ali predaji v uničenje. Odločitev o uničenju vozila, predaji v uničenje ali prodaji vozila po delih je v domeni lastnika vozila, samo nadziranje hrambe uničenega vozila pa je v pristojnosti pristojnih državnih in občinskih organov. Po predlagani spremembi se kot zadostno dokazilo ob uveljavljanju pravice do nadomestne vinjete šteje odstranjena vinjeta in podatek o odjavi in izbrisu vozila iz evidence registriranih vozil, ki ga pridobi upravljavec cestninskih cest po uradni dolžnosti.

Poleg navedene spremembe se zaradi možnosti prodaje kratkoročnih vinjet s 1. decembrom tekočega leta za naslednje koledarsko leto dodaja nov drugi odstavek 10. člena in nekoliko spreminja drugi odstavek 11. člena uredbe, ki določa podatke, navedene na vinjeti. Navedena sprememba oz. dopolnitev je potrebna tudi z vidika preprečevanja morebitnih zlorab (uveljavljanje iste vinjete v dveh obdobjih – v tekočem in naslednjem koledarskem letu).

Glede na to, da je bilo do sedaj kar nekaj sprememb in dopolnitev Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, se je Vlada RS zaradi boljše preglednosti določil pravnega akta tako z vidika uporabnika kot tudi z vidika nadzornih organov oz. izvajalcev zavezujočih določb odločila za izdajo nove uredbe.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4465