100si

Vpisano: 13.1.2010 18:39:40

Okoljske dajatve 2010

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2010

Vlada je sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2010. Znesek za nadomestilo in predlog cene za enoto obremenitve za leto 2010 je 33,38 evrov in je enak znesku za nadomestilo in ceni za enoto obremenitve za leto 2009.

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010

Vlada je sprejela Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010 je 0,1586 evrov za kilogram mazalnega olja in je enak ceni za enoto obremenitve za leto 2009.

 

Cena za enoto obremenitve tal za leto 2010

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2010. Cena za enoto obremenitve tal za leto 2010 je 0,0022 evrov in je enaka ceni za enoto obremenitve tal za leto 2009.

 

Znesek za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010

Vlada je sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010. Predlog zneska za nadomestilo znaša 33.38 evrov in je enak lanskemu znesku, predlog cene za enoto obremenitve za leto 2010 znaša 0.0054 evrov in je nižji od lanskega zneska (0,1460 evrov).

 

Znesek za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010

Vlada je sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010. Znesek nadomestila za okoljsko dajatev za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 je enak kot v letu 2009, in sicer 33,38 evrov.

 

Dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010

Vlada je sprejela Sklep o določitvi zneska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010. Znesek okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010 je 0,0063 evrov za 1 kilogram vozila.

 

Vlada določila višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

Vlada je sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije.

Na podlagi 15. člena Energetskega zakona se zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo proizvajalcu, ki mora uporabljati primarno energijo iz domačih virov, poravnajo upravičeni stroški, ki nastanejo z izpolnjevanjem te obveznosti.

Na osnovi 4. odstavka 15. člena Energetskega zakona je vlada s sklepom določila, da se v letno energetsko bilanco za leto 2010 zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo uvrsti 391.500 t rjavega premoga RTH.

S sredstvi prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo bo zagotovljeno, da se proizvajalcu, ki bo na razpisu izbran za proizvodnjo električne energije iz določenega premoga, poravnajo dodatni stroški, ki jih ima z uporabo domačega primarnega vira. Višina zbranih denarnih sredstev prispevka je zato odvisna od višine upravičenih dodatnih stroškov, ki so na osnovi analize določeni v višini 7.260.060 EUR.

Sredstva omenjenega prispevka morajo plačati vsi končni odjemalci električne energije. Potrebna sredstva se zagotavljajo s plačevanjem mesečnega prispevka. Podlaga za višino prispevka je obračunska moč odjemalca. Višina prispevka na enoto moči za posamezne skupine odjemalcev je opredeljena s ponderjem odjemne skupine. Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev kažejo težo obremenitve posamezne odjemne skupine s stroški prispevka.

Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči za leto 2010 je določen v višini 0,06781 evra/kW.

 

Vlada sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov v letu 2010

Vlada je sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov v letu 2010.

S Sklepom o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije vlada določa povprečni mesečni prispevek, s katerim se zbirajo namenska sredstva za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se priznavajo proizvajalcu električne energije, ki bo izbran na javnem razpisu zaradi uporabe domačega premoga iz rudnika Trbovlje Hrastnik (RTH). Količino tega premoga določi vlada zaradi zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z električno in ga s sklepom uvrsti v letno energetsko bilanco Republike Slovenije.

Za podpore v letu 2010 je potrebno zbrati več sredstev kot v letu 2009, ker je s 1.11.2009 začel veljati tarifni del novih uredb o podporah, ki je veliko bolj stimulativen od prejšnjega. Sedaj se je pokazalo, da brez te spremembe v Sloveniji ne bi prišlo do novih investicij.

Slovenija se je v pristopni pogodbi EU v zvezi z zahtevami Direktive o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) zavezala, da bo leta 2010 dosegla indikativni cilj 33,6% deleža električne energije iz OVE v nacionalni elektroenergetski bilanci. Sedanje stanje deleža električne energije iz OVE se vrti okrog 26%.

Vlada je na osnovi prvega odstavka 64.s člena Energetskega zakona z uredbo predpisala način določanja in obračunavanja prispevka, ki ga mora vsak končni odjemalec električne energije plačevati za posamezno prevzemno predajno mesto za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4467