100si

Vpisano: 15.1.2010 13:53:38

Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2010

Vlada je na 61. redni seji, 30. decembra 2009, sprejela Program financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2010. Program financiranja za leto 2010 obsega operativne cilje financiranja državnega proračuna in upravljanja z državnim dolgom za leto 2010, ki izhajajo iz strateških ciljev in načel upravljanja z državnim dolgom.

Program je pripravljen v skladu z 81. členom ZJF, ki poleg zadolževanja za financiranje izvrševanja državnega proračuna tekočega leta dovoljuje tudi dodatno zadolževanje do višine odplačil glavnic državnega dolga naslednjih dveh proračunskih let. Del sredstev, zagotovljenih z zadolžitvijo, je lahko porabljen tudi za izvedbo ukrepov za omejitev učinkov finančne krize, ki jih določa 81.a in 88. a člen ZJF v skladu z izvedbenimi akti, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Skladno proračunu in zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2010 je obseg financiranja izvrševanja državnega proračuna za leto 2010 3,6 mlrd EUR, maksimalni obseg zadolževanja v letu 2010 (vključujoč odplalčilo glavnic v letih 2011 in 2012 in upoštevajoč s predfinanciranjem v letu 2009 že zagotovljenih sredstve) je 4,4 mlrd EUR.

Program določa okvirno strukturo instrumentov zadolževanja in upravljanja z državnim dolgom ob upoštevanju optimizacije valutne, rokovne in obrestne strukture državnega dolga in obvladovanja tveganj portfelja državnega dolga. Upošteva tudi posebne razmere na finančnih trgih in morebitno izvajanje ukrepov za blažitev posledic finančne krize, ki jih določa 81. a in 88. a člen ZJF in izvedbeni akti Vlade Republike Slovenije.

Kratkoročni instrumenti bodo v letu 2010 izdaje trimesečnih zakladnih menic ter zadolževanje v okviru enotnega zakladniškega računa države. Uporabljeni bodo za upravljanje likvidnosti državnega proračuna, sredstva zadnje izdaje trimesečnih zakladnih menic v letu pa bodo namenjena tudi financiranju izvrševanja državnega proračuna . V primeru, da kratkoročno zadolževanje z zakladnimi menicami ne bo realizirano v celotnem predvidenem obsegu, bo ta del financiranja proračuna zagotovljen z zadolževanjem v okviru EZR. Trimesečne zakladne menice bodo izdane v skladu s predvidenim koledarjem avkcij.

V okviru dolgoročnih instrumentov je kot primarni instrument financiranja predvidena javna izdaja referenčnih državnih obveznic z nominalno vrednostjo najmanj 1 mlrd EUR na sindiciran način. Dodatni možni dolgoročni instrument financiranja je lahko tudi dodatna izdaja že obstoječih referenčnih obveznic (re-odprtje izdaj obstoječih obveznic) na sindiciran ali avkcijski način, izdaja, namenjena omejenemu krogu investitorjev (zasebni plasma), schuldschein ali drugi dolgoročni instrumenti financiranja, uveljavljeni na finančnem trgu. Izbor instrumentov financiranja bo temeljil na aktualnih tržnih razmerah, upoštevaje cilj doseganja ustrezne tržne cene.

Ročnost in datum izdaje bo določen v odvisnosti od tržnih razmer in pričakovanih ekonomskih učinkov zadolžitve in bo pravočasno objavljen v teku izvedbe zadolžitve. Izdaje obveznic bodo poleg financiranju proračunskih potreb namenjene tudi transakcijam upravljanja z dolgom, t.j. odkupom obveznic v skladu s točko 3. programa financiranja. Avkcije odkupov obveznic bodo razpisane, v kolikor bodo to omogočale tržne razmere in likvidnost državnega proračuna. Ministrstvo za finance bo vsak mesec redno preverjalo interes za odkup pri primarnih vpisnikih za obveznice Republike Slovenije.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4487