100si

Vpisano: 8.4.2010 17:57:32

Uradni list RS, št. 27/2010 z dne 2. 4. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08 in 105/09) se v 29. členu črta prvi odstavek.

2. člen

V tretjem odstavku 49. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:

»– plenice za enkratno uporabo in pralne plenice za večkratno uporabo.«.

3. člen

V šestem odstavku 54. člena se črta besedilo »ter vgradnja stavbnega pohištva, ki ga izdela sam izvajalec storitve«.

4. člen

Besedilo 54.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»Med čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev iz točke (11b) Priloge I k ZDDV-1 se uvršča čiščenje oken pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.220 in čiščenje pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.210, v delu, ki se nanaša na zasebna gospodinjstva.«.

5. člen

V 59.a členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Za manjša popravila iz prvega odstavka tega člena se štejejo tista popravila, pri katerih je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50% skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.«.

6. člen

V 59.d členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »ter semena okrasnih rastlin iz tarifne oznake: 1209«.

7. člen

V tretjem odstavku 107. člena se za besedilom »imeti račun« doda besedilo »ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV«.

V četrtem odstavku se besedilo »2., 4. in 5. točko prvega odstavka« nadomesti z besedilom »2. in 4. točko prvega odstavka«.

V petem odstavku se za besedilom »pravice do odbitka DDV« doda besedilo »do roka za predložitev obračuna DDV«.

8. člen

V 127.b členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na uvrstitev v standardno klasifikacijo dejavnosti se za gradbena dela iz prejšnjega odstavka šteje tudi postavljanje montažnih stavb.«.

9. člen

V 138. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Davčni zavezanec, ki je izdal račun, ni dolžan plačati zneska DDV, ki je dolgovan na podlagi obrnjene davčne obveznosti in izkazan na računu iz prejšnjega odstavka.«.

10. člen

V 155. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če oseba iz d) točke prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 obračunava DDV le od storitev in je plačnik DDV na podlagi 3. točke prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, pri pristojnem davčnem organu predloži obrazec DDV-O, na katerem izkaže znesek DDV, ki ga mora plačati kot prejemnik storitev za storitve, ki jih opravijo davčni zavezanci iz druge države članice in iz tretje države v roku iz tretjega odstavka 77. člena ZDDV-1, pri čemer poleg podatkov o zavezancu iz davčnega registra izpolni še polja 23 a, 24 a, 32 a in 51 za prejete storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice ali polja 31, 25 in 25 a za prejete storitve od davčnega zavezanca iz tretje države.«.

11. člen

V Prilogi X (Obrazec DDV-O) se v Navodilu za izpolnjevanje obračuna DDV, v navodilu za izpolnjevanje Polja 25 in Polja 25 a v razdelku »Vsebina polja« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Vpisujeta se tudi vrednost obračunanega DDV, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, ter vrednost obračunanega DDV na dano predplačilo iz 76.a člena ZDDV-1.«.

V navodilu za izpolnjevanje Polja 31 se v razdelku »Posebnosti in opozorila« v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se vpisuje v polje 31 a.«.

V zadnjem odstavku Navodila za izpolnjevanje obračuna DDV se v drugi alineji besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »četrti odstavek 73. člena ZDDV-1«.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4748