100si

Vpisano: 19.4.2010 18:03:00

Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles

Pojasnilo DURS, št. 4230-113/2010-2, 6. 4. 2010

Davčni zavezanec navaja, da ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom koles, domačo prodajo ter izvozom koles in kolesarske opreme in nekaj tudi s servisom koles. V tej zvezi prosi za pojasnitev 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, in sicer:

  1. ali pri servisu kolesa ne glede na vrednost zamenjanega dela kolesa, lahko uporabi nižjo stopnjo DDV (storitev + blago),
  2. kako ravnati z obdavčitvijo servisne storitve pri kateri se zaradi zastaranja modela uporabi novejši nadomestni del – kakšna stopnja DDV,
  3. ali mora nabavljeno blago npr. vilice za kolo, ki v poslovanju nastopa tudi kot samostojno trgovsko blago, pri porabi za servisno dejavnost prenesti na material,
  4. ali mora na računu ločeno pisati porabljen material in ločeno storitev servisa.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Opravljene storitve manjših popravil koles so obdavčene z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove v kolikor je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.

Opis na računu mora biti tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na podlagi računa popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spozna naravo in obseg opravljene storitve.

Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10-UPB2) se DDV obračunava in plačuje po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove za vse dobave blaga in storitev, razen za dobave blaga in storitev, za katere zakon določa, da so obdavčene po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove. Seznam dobav blaga in storitev od katerih se obračunava DDV po nižji stopnji DDV je določen v Prilogi I k ZDDV-1, ki je sestavni del zakona.

Prvi odstavek 59.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in 27/10) določa, da se med manjša popravila koles, čevljev, usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila (vključno s krpanjem in predelavo) iz 17. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:

  • popravila koles pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/95.290;
  • popravila obutve in usnjene galanterije pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/95.230;
  • popravila in predelovanje oblačil in gospodinjske opreme iz blaga pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/95.290.

Nadalje je v drugem odstavku istega člena določeno, da se za manjša popravila iz prvega odstavka 59.a člena pravilnika štejejo tista popravila, pri katerih je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.

Po določbah 146. člena ZDDV-1 se za razvrstitev dejavnosti uporablja standardna klasifikacija dejavnosti (SKD)* 2008.

K1 do 3)
Iz navedenega izhaja, da davčni zavezanec, ki opravi storitev servisiranja oziroma popravila kolesa, obračuna DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove (blago in storitev) v kolikor je vrednost rezervnih delov in potrošnega materiala, uporabljenih za izvršitev storitve, nižja od 50 % skupne cene brez DDV, ki se zaračuna stranki.

K4)

Izdajanje računov ter njihovo vsebino določa ZDDV-1 v členih od 81 do 84. Tako je ena izmed obveznih sestavin računa tudi količina in vrsta dobavljenega blaga oziroma obseg opravljenih storitev.

To pomeni, da mora biti opis na računu tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na podlagi računa popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spozna naravo in obseg opravljene storitve. Izdajatelj računa mora torej omogočiti, da kupec preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na količino blaga in opravljene storitve. V primeru, da na računu ne prikaže vrednosti dobavljenega blaga in opravljene storitve, lahko k računu priloži specifikacijo dobavljenega blaga in opravljene storitve z mersko enoto in ceno.


* Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4763