100si

Vpisano: 1.7.2010 18:55:30

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Vlada je na 87. seji, 16. junija 2010, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih in ga posredovala Državnemu zboru RS s predlogom za sprejetje po skrajšanem postopku.

Zakon o delovnih razmerjih je eden od zakonov, ki vplivajo na delovanje trga dela in katerega spremembe in dopolnitve bodo v skladu s Slovensko izhodno strategijo 2010-2013 prispevale tudi h krepitvi elementov varne prožnosti na trgu dela.

S predlaganim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih se zaradi načela enakosti pred zakonom zagotavlja možnost delavcev, ki niso sindikalno organizirani, da prek sodelovanja drugih predstavnikov delavcev, ki so izbrani po posebnem, zakonsko določenem postopku, sodelujejo v postopku sprejemanja splošnega akta delodajalca, s katerim se določajo pravice, ki so sicer predmet urejanja kolektivnih pogodb (sprememba 8. člena ZDR). Prav tako se s spremembami želi zagotoviti varstvo pravic vseh delavcev, ne glede na njihovo članstvo v sindikatu, tudi v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi (sprememba 83., 84. in 85. člena in posledično 229. člena ZDR).

Predlagano je skrajšanje minimalnih zakonsko določenih odpovednih rokov v primerih dolgotrajnejših zaposlitev, ter znižanje višine odpravnin v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za približno 20 odstotkov.

Zaradi odločitve Ustavnega sodišča RS, ki zadeva vključitev vloge delavskih predstavništev (sveta delavcev ali delavskega zaupnika) v primerih urejanja pravic delavcev v splošnih aktih delodajalca, kadar pri delodajalcu ni sindikata, ter njihovo vlogo v postopkih individualnih odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je potrebno Zakon o delovnih razmerjih uskladiti v devetih mesecih po objavi te odločitve.

Ker sistemske spremembe Zakona o delovnih razmerjih zahtevajo izhodiščno predhodno strokovno obravnavo in zaradi nasprotujočih si interesov socialnih partnerjev, je bila sprejeta odločitev, da se ZDR spreminja v dveh fazah. Prve spremembe obsegajo nujno uskladitev zakona zaradi že navedene odločitve Ustavnega sodišča RS, ter v povezavi s spremembami v novem Zakonu o urejanju trga dela, ki določajo pravico do nadomestila iz naslova brezposelnosti, tudi skrajšanje odpovednih rokov in znižanje višine odpravnin delavcem, ki jim preneha zaposlitev pri delodajalcu iz poslovnih razlogov.

Predlaga se rešitev, da bi se odpravnine zniževale postopoma, in sicer takoj z uveljavitvijo zakona na 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je delavec zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do 15 let oziroma na 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15 let. Znižanje odpravnin na 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu bo po predlogu uporabno šele eno leto po uveljavitvi zakona.

Potrebne sistemske spremembe ZDR, za katere se cilji in predvidene rešitve pripravljajo v okviru strokovne delovne skupine, v kateri sodelujejo delovnopravni strokovnjaki iz univerzitetnih institucij, predstavniki delovnega sodišča in strokovnjaki iz prakse, so v postopku priprave.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4926