100si

Vpisano: 16.7.2010 20:16:27

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri šolah in vrtcih

Pojasnilo DURS, št. 4230-198/2010, 21. 6. 2010

Davčni zavezanec prosi za pojasnilo glede uporabe 76.a člena ZDDV-1, in sicer za primere, ko so zaračunane gradbene storitve šolam in vrtcem, ki so identificirani za namene DDV. Davčni zavezanec meni, da šole in vrtci spadajo med davčne zavezance, in da je njihova dejavnost obdavčljiva, čeprav v enem delu lahko oproščena. Zaradi navedenega prosi za pojasnilo, ali se sistem obrnjene davčne obveznosti uporablja tudi v primeru, ko so prejemniki gradbenih storitev vrtci in šole, ki so identificirani za namene DDV.

Dodatno sprašuje, kako bi bilo v primeru, če bi se gradbena dela vršila na vrtcu, ki je v lasti občine, vrtec pa bi v tej zgradbi opravljal svojo obdavčljivo (vendar praviloma oproščeno) dejavnost. Zanima ga primer, če bi vrtec prejel račun za takšno popravilo na nepremičnini, ki je v lasti občine.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Šole in vrtci, identificirani za namene DDV, ki v svojem imenu in za svoj račun naročajo gradbene storitve od davčnega zavezanca, identificiranega za namene DDV, so plačniki DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1.

Če občina pooblasti vrtec, da v njenem imenu in za njen račun naroča gradbena dela na zgradbi vrtca, vrtec deluje kot posrednik, zato se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1 ne uporabi.

Namen 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2) je prenos obračuna in plačila davka na prejemnika blaga ali storitve, vendar le v primeru, ko je slednji tudi identificiran za namene DDV v Sloveniji. Do prenosa obračuna in plačila davka na prejemnika pa ne pride, če je prejemnik državni organ ali organizacija, organ lokalne skupnosti ter druga oseba javnega prava, ki naroča blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1 v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, za katere se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 ne šteje za davčnega zavezanca. Navedeno izhaja iz četrtega odstavka 127.a člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09 in 27/10).

Državni organi ali organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava so torej plačniki DDV le za tisti del blaga ali storitev, navedenih v 76.a členu ZDDV-1, ki se uporabljajo za opravljanje njihovih ekonomskih dejavnosti.

Peti odstavek 5. člena ZDDV-1 določa, da se državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.

Vrtci in šole so za namene DDV identificirani v primerih, ko poleg oproščene dejavnosti iz 42. člena ZDDV-1, opravljajo tudi obdavčeno dejavnost. Za vrtce in šole torej ne velja, da naročajo gradbena dela kot organ oblasti, posledično zanje ne velja četrti odstavek 127.a člena pravilnika. Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki za vrtce in šole opravi gradbena dela, mora uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

V skladu s tretjim odstavkom 127.a člena pravilnika se 76.a člen ZDDV-1 ne nanaša na davčnega zavezanca, ki naroča blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1 preko oseb, ki delujejo v njegovem imenu in za njegov račun, ko se uporabi c) točka šestega odstavka 36. člena ZDDV-1. V tem primeru se uporabljajo splošna pravila iz 76. člena ZDDV-1.

Če občina pooblasti vrtec, da v njenem imenu in za njen račun naroča gradbena dela, vrtec deluje v skladu s c) točko 36. člena ZDDV-1. V tem primeru mora vrtec obvestiti gradbeno podjetje, da naroča gradbena dela v imenu in za račun občine. Gradbeno podjetje bo na izdanem računu za gradbena dela obračunalo DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4959