100si

Vpisano: 4.8.2010 18:11:57

Celostna grafična podoba organov državne uprave

Vlada je na 90. redni seji, 8. julija 2010, sprejela Uredbo o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave.

Namen Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave (v nadaljnjem besedilu Uredba) je določitev minimalnih normativnih standardov celostne grafične podobe, ki jih bodo zavezani organi morali upoštevati pri svojem delu. Nova celostna podoba temelji na enotni uporabi grba Republike Slovenije kot osrednjega simbola in logotipa. Ob tem so predpisana oblikovalska izhodišča za njuno postavitev v različnih življenjskih situacijah, na primer na dokumentih, poslovnih vizitkah, pisemskih ovojnicah, označevalnih tablah ipd. Zaradi enotnega nastopanja se tudi pri neformalnem komuniciranju z javnostmi (npr. na plakatih, letakih ipd.) postavlja zavezujoč standard, saj bodo z uveljavitvijo Uredbe vse pojavne oblike morale temeljiti na kompozicijskem principu rabe dekonstruiranega lika Triglava, ki je razvit posebej za ta namen.

Poleg obvezne uporabe grba Republike Slovenije je z uredbo predpisana oblika logotipa. Za potrebe celostne podobe je bila oblikovana posebna črkovna vrsta »Republika«, ki se bo uporabljala v logotipu. Z Uredbo se uveljavljajo minimalni standardi za poenotene oblike dokumentov. Z upoštevanjem določb Uredbe o upravnem poslovanju, ki določa nekatere vsebinske zahteve, na primer glede podatkov, ki se navajajo na dokumentih (poštnem in elektronskem naslovu organa oziroma organizacijske enote, naslovu spletne strani, telefonski številki, številki faksa, številki dokumenta, datumu), se opredeljujejo oblikovalske rešitve glede njihove postavitve. Dokumenti organov bodo zaradi monolitne strukture celostne podobe le izjemoma lahko opremljeni z dodatnimi znaki oziroma simboli. To je dovoljeno v tistih primerih, ko uporabo dodatnega znaka predpisuje drug predpis (ne interni akt!). Dokumenti bodo uporabljali črkovno vrsto »Arial« v vseh pojavnih oblikah, velikost črk 10 pt.

Zaradi pomembne racionalizacije poslovanja vlade in državne uprave se uvaja obvezna uporaba ovojnic z dvojnim prozornim oknom v vseh primerih kot je to normativno (npr. upoštevaje tajnosti podatkov) ali dejansko mogoče. Postavitev znaka organa na dokumentu in navedba naslovnika bo omogočila, da bo skozi okni na ovojnici razviden tako pošiljatelj kot tudi naslovnik dokumenta. S tem se bo v veliki večini primerov mogoče izogniti javnim naročilom predtiskanih ovojnic, kot tudi tiskanju ovojnic z naslovom pošiljatelja. Ocenjuje se, da bo zgolj z zamenjavo klasičnih ovojnic s prej omenjenimi mogoče doseči pomemben prihranek proračunskih sredstev, saj se bo omejilo tudi število različnih formatov ovojnic, ki jih sedaj uporabljajo organi. Njihovo naročilo pa bo predmet javnega naročila.

Celostna grafična podoba se bo uveljavljala postopoma. Organi bodo do uporabe zalog oziroma najkasneje do 31.12.2010 uporabljali obstoječe predtiskane tiskovine. Pričakuje se, da bodo tako uporabljene vse obstoječe predtiskane tiskovine, do navedenega datuma pa bo implementirana tudi nova celostna podoba na predstavitvenih spletnih straneh organov.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4987