100si

Vpisano: 4.8.2010 18:31:36

Odgovor na poslansko pobudo v zvezi z najemom stavbe, v kateri se nahaja Davčna uprava Republike Slovenije

Vlada je na 90. redni seji, 8. julija 2010, odgovorila na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z najemom stavbe, v kateri se nahaja Davčna uprava Republike Slovenije. Poslanec sprašuje, ali je stavba, v kateri posluje Davčna uprava Republike Slovenije v lasti države ali ima država z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo ter hkrati poziva vlado k razkritju podatkov iz najemne pogodbe med lastnikom objekta, v katerem posluje Davčna uprava Republike Slovenije in državo, kot najemnico.

Ker iz postavljene poslanske pobude ni jasno razvidno, na katero poslovno stavbo se pobuda nanaša je odgovor pripravljen za vse poslovne stavbe oziroma poslovne prostore, v katerih deluje DURS. DURS posluje v 17 uradih in 41 izpostavah, od tega:

  • v lastnih poslovnih prostorih posluje 8 davčnih uradov (DU Ptuj ima še dodatno najete prostore , DU Murska Sobota pa prostore v finančnem najemu) ter 15 izpostav davčnih uradov,
  • v poslovnih prostorih, ki so v finančnem najemu, posluje GDU in en davčni urad v celoti ter
  • v najetih poslovnih prostorih posluje 7 davčnih uradov in 26 izpostav davčnih uradov.

Največji davčni urad (DU Ljubljana) je v klasičnem najemu, zato si je DURS, ves čas postopka pridobivanja ustreznih poslovnih prostorov za DU Ljubljana, prizadeval pridobiti soglasje za finančni najem, ki bi trajno rešil vprašanje prostorske problematike tega urada. Tako je bilo na podlagi investicijske dokumentacije v Proračunu Republike Slovenije za leto 2008 v Načrtu razvojnih programov 1612-07-0007 za Odkup poslovnih prostorov za davčne urade v Ljubljani zagotovljenih sredstev v višini 28,045.443 EUR, za leta od 2010 dalje na postavki 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje, pa predvidenih po 1,869.696 EUR za finančni najem.

Ker finančni najem ni bil odobren je bila potrjena novelacija projekta in sprememba načrta financiranja projekta št. 1612-07-007, za leto 2009 v višini 2,805.732 EUR, v prihodnjih letih pa v višini 2,400.732 EUR.

Ker se je v tem letu izteklo več leasing pogodb se pričakuje, da bo letos pridobljeno soglasje za finančni najem DU Ljubljana, kar bi bilo tudi v skladu s Strategijo ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki jo je 3. 6. 2009 sprejela Vlada Republike Slovenije, ki predvideva, da je pri zagotavljanju prostorskih rešitev treba poiskati trajne rešitve v skladu z merili in načrti reševanja prostorske problematike.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4995