100si

Vpisano: 16.9.2010 18:58:50

Vlada o pobudi glede ustanovitve Urada za neverske skupnosti

Vlada je na 94. seji, 26. avgusta 2010, sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega glede ustanovitve Urada za neverske skupnosti in ga pošlje predsedniku Državnega zbora.

Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko pobudo glede ustanovitve Urada za neverske skupnosti. V svoji pobudi ugotavlja, da nihče ne ščiti pravic neverujočega prebivalstva.

Uvodoma vlada ugotavlja, da so na podlagi Ustave v Republiki Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Na podlagi 7 . člena ustave so država in verske skupnosti ločene To, da je z namenom reguliranja in spremljanja delovanja verskih skupnosti v Sloveniji ustanovljena vladna služba, ne posega v temeljne človekove pravice, še posebej ne v pravico do (ne)vere.

Organizacijo državne uprave vključno z delovnimi področji posameznih ministrstev ureja Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in spremembe), medtem ko vladne službe na podlagi 25. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 4/1993 in spremembe) ustanavlja vlada. Namenjene so organizacijski, strokovni in drugi pomoči pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev.

Izhajajoč iz delovnega področja Urada za verske skupnosti ter načina njegovega dela vlada meni, da s takšno organiziranostjo reguliranja verskih skupnosti v ničemer niso kršene temeljne človekove pravice, predvsem ne pravica enakosti pred zakonom. Urad za verske skupnosti ni ustanovljen za zaščito pravic vernikov, ampak za zagotavljanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin povezanih z versko svobodo, predvsem načela enakopravnosti in svobodnega delovanja verskih skupnosti.

Upoštevaje navedeno vlada meni, da ustanovitev novega organa državne uprave, katerega temeljno poslanstvo bi bilo zavarovanje državljanov pred verskimi vsebinami v javnem življenju, ni potrebno niti utemeljeno.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5118