100si

Vpisano: 25.9.2010 10:58:04

Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2009

Vlada je na 98. seji, 16. septembra 2010, sprejela Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2009, ki ga je pripravila Komisija Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Poročilo je pred tem obravnaval in potrdil tudi Ekonomsko socialni svet.

Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da proučijo priporočila in ugotovitve Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno v poročilu za leto 2009 in začnejo z aktivnostmi za njihovo realizacijo. Prav tako je Vlada naložila nadzornim organom, da nadaljujejo s skupnimi akcijami nadzorov in intenzivirajo nadzorne aktivnosti in ukrepe ter v okviru danih možnosti v skladu z ugotovljenimi potrebami zagotovijo kadrovske, materialne in druge pogoje za učinkovito izvajanje nadzornih nalog.

Vlada je v smeri intenzivnejšega spremljanja aktivnosti in ukrepanja na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno naložila komisiji, da pripravi poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2010 do 30. aprila 2011 s poudarkom na poročilu o realizaciji priporočil komisije iz poročila za leto 2009. Vsa naslednja poročila komisija pripravi za polletno obdobje. Vlada poziva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da v najkrajšem možnem času pripravi predlog sprememb Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Vlada bo imenovala tudi medresorsko delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki MDDSZ, MG, MF, DURS, MOP in MKGP z nalogo pregleda obstoječe zakonodaje in oblikovanje predlogov potrebnih sprememb za preprečevanje sive ekonomije.

V poročilu za leto 2009 so povzete spremembe zakonskih in podzakonskih predpisov iz preteklega leta in izpostavljeni predlogi in pobude za spremembo zakonskih in podzakonskih predpisov na tem področju.

V nadaljevanju so povzeta letna poročila vseh nadzornih organov, ki so pristojni za nadzor na tem področju (Inšpektorat RS za delo, Tržni inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS, Davčna uprava RS). V posebnem poglavju pa je predstavljena dejavnost Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2009 na področju nadzorov nad brezposelnimi osebami.

Poročilo zajema podatke o številu izvedenih nadzorov, izrečenih ukrepih in njihovih finančnih učinkih v letu 2009. Tudi v letu 2009 je bila pozornost nadzornih organov usmerjena v dejavnosti, kjer se, na podlagi preteklih izkušenj, zgodi največ kršitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC). Tako so nadzorni organi posvečali več pozornosti preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, predvsem v dejavnostih, ki so bile predmet povečanega nadzora že v preteklih letih; to so gostinstvo in turizem, gradbeništvo, trgovina, prevozi oseb in tovora, osebne storitve, storitve gospodinjstvom in poslovne storitve, nedovoljeno oglaševanje, posredovanje delovne sile.

V letu 2009 so nadzorni organi ugotovili skupaj 1033 kršitev ZPDZC (1169 kršitev v letu 2008). Ugotovljenih je bilo 408 kršitev zaradi dela na črno (562 v letu 2008) in 501 kršitev zaradi zaposlovanja na črno (511 v letu 2008).

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5133