100si

Vpisano: 4.10.2010 14:14:27

Vlada soglaša z ukrepom Ministrstva za gospodarstvo za blažitev posledic škode v gospodarstvu zaradi poplavVlada soglaša z ukrepom Ministrstva za gospodarstvo za blažitev posledic škode v gospodarstvu zaradi poplav

Vlada RS se je na 101. seji, 30. septembra 2010, seznanila in soglaša z ukrepom Ministrstva za gospodarstvo za blažitev posledic škode v slovenskem gospodarstvu zaradi poplav.

Vlada Javnemu skladu RS za podjetništvo za izvajanje ukrepa iz prejšnjega sklepa zagotavlja sredstva v višini 5.632.130,00 EUR.

Javni sklad RS za podjetništvo Vladi RS v sprejem predloži Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta za leto 2010.

Vlada se je na svoji redni seji 23. septembra 2010 seznanila z Informacijo o obsegu škode v slovenskem gospodarstvu zaradi poplav in ukrepih Ministrstva za gospodarstvo za odpravo posledic le-teh.

Ministrstvo za gospodarstvo bo preko svoje izvajalske institucije, in sicer Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), objavilo Javni poziv podjetjem, ki so utrpela škodo v poplavah septembra 2010 na osnovi sheme pomoči po pravilu »de minimis«. Na podlagi Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013 se bo torej izvedel javni poziv, ki omogoča interventno hitro pomoč v obliki nepovratnih sredstev vsem podjetjem, ki so utrpela škodo kot posledico naravne nesreče in sicer po pravilih sheme »de minimis« (do max. 200.000 EUR). Podjetja na SPS podajo vlogo in predložijo dokaze o obsegu škode oziroma upravičenosti. Na podlagi izvedenega postopka upravičenci prejmejo sklep, na podlagi katerega se izplačajo sredstva. V primeru zagotovitve potrebnih sredstev za izvedbo tega ukrepa in takojšnje objave javnega poziva s strani SPS, je realno pričakovati prva izplačila pomoči v decembru 2010. 

Po podatkih, ki jih je Ministrstvo za gospodarstvo pridobilo do 28. septembra, znaša skupna okvirna ocenjena višina škode v slovenskem gospodarstvu 50.000.000,00 EUR. S pomočjo Ukrepa Spodbujanje razvoja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki so utrpeli škodo kot posledico naravnih nesreč, se želi doseči takojšnjo oziroma čimprejšnjo pomoč gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so utrpeli škodo kot posledico naravnih nesreč, z namenom omogočanja čimprejšnje sanacije posledic naravnih nesreč in ponovne vzpostavitve normalnega delovanja in poslovanja.

Javni poziv bo objavljen predvidoma 8. oktobra 2010. Na poziv se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so utrpela škodo kot posledico poplav v septembru 2010. Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se odobri le za upravičene stroške tega javnega poziva. Višina pomoči: maksimalna višina pomoči je največ 20 % upravičenih stroškov škode oziroma največ do 200.000 evrov. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za upravičenca, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. Za izvajanje ukrepa bo SPS prejel provizijo, kar bo določeno v pogodbi med Ministrstvom za gospodarstvo in SPS.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč bo Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo tudi Program odprave posledic škode v gospodarstvu, katerega del bo tudi zgoraj predstavljeni ukrep. Sprejetje in izvajanje tega ukrepa je potrebno začeti pred sprejetjem programa, saj gre za interventni ukrep, ki želi omogočiti podjetjem čim prejšnjo pomoč ob odpravi posledic naravne nesreče, seveda ob upoštevanju določb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Vsi potrebni podatki, ki bodo sicer kasneje določeni v Programu odprave posledic škode v gospodarstvu, bodo vsebovani v javnem razpisu (obrazci za vloge upravičencev, občine, kjer je nastala škoda v gospodarstvu, način izplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu). Sklad bo pri presoji škode v okviru javnega razpisa moral upoštevati Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5162