100si

Vpisano: 13.11.2010 13:17:18

Vlada sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je državnemu zboru predložila v obravnavo in sprejetje skupina poslancev

Vlada je na 107. redni seji, 11. novembra 2010, sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejetje skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom.

Skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je predložila Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, po katerem se predlaga:

  1. da se dohodki rezidentov Slovenije, ki jih prejmejo kot uslužbenci EU (institucij Evropskih skupnosti, Evropske centralne banke, Evropske investicijske banke in vključno Evropskega investicijskega sklada), ki so v navedene institucije napoteni na podlagi sklepa Vlade RS oziroma Državnega zbora obdavčijo z dohodnino na način kot velja za poslance Evropskega parlamenta; in

  2. da se med entitete navedene v 6. in 34. členu Zakona o dohodnini ( v nadaljevanju ZDoh-2) vključi tudi Evropski investicijski sklad.

Vlada meni, da je predlog, da se davčni položaj uslužbencev navedenih enititet izenači s položajem poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije, v nasprotju s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ki je prevzet v ZDoh-2. Države članice EU so se s Protokolom dogovorile o privilegijih in imunitetah, ki jih navedene entitete potrebujejo za opravljanje svojih nalog. Po Protokolu so uradniki in drugi uslužbenci Skupnosti dolžni plačevati davek v korist Skupnosti od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Skupnosti, v skladu s pogoji in postopki, ki jih določi Svet na predlog Komisije; nadalje je določeno, da so oproščeni nacionalnih davkov od teh plač, mezd in prejemkov. V Protokolu je nadalje določeno, da se pri izvajanju davka od dohodka ter pri uporabi konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja za uradnike in druge uslužbence, ki zaradi zaposlitve pri Skupnosti postanejo rezidenti druge države, šteje, da so obdržali domicil v prvi državi. Oprostitev se nanaša samo na osebje, ki izpolnjuje navedene pogoje.

V Protokolu ni dana možnost državam članicam, da drugače uredijo davčni status uslužbencev entitet, navedenih v Protokolu. Navedene določbe Protokola so ustrezno urejene v 3.c točki 6. člena in v 34. členu ZDoh-2.

Kar zadeva davčno obravnavo dohodkov poslancev Evropskega parlamenta, pa, nasprotno Protokolu, Statut poslancev Evropskega parlamenta (v nadaljnjem besedilu: Statut), sprejet s Sklepom Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005, ki ureja pravico poslancev Evropskega parlamenta do plače in drugih dohodkov, določa drugače. Skladno s Statutom lahko država članica dohodke poslancev obdavči v skladu z nacionalno zakonodajo, če pri tem ne pride do dvojne obdavčitve; navedeni dohodki se lahko upoštevajo pri določitvi davčne stopnje za druge dohodke.

V Sloveniji je bila sprejeta odločitev, da se dohodki poslancev EP obdavčijo v skladu z nacionalno zakonodajo, kar je bilo storjeno z novelo ZDoh-2 E (Uradni list RS, št. 10/10). Iz prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih, ki je navedena v poslanskem predlogu, je razvidno, da tudi druge države članice obdavčujejo dohodke poslancev Evropskega parlamenta.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti se nanaša tudi na Evropski investicijski sklad (European Investment Fund), kar je določeno preko statuta Sklada in Statuta Evropske investicijske banke. Vlada zato meni, da izrecna vključitev Evropskega investicijskega sklada v 3. c točko 6. člena in v 34. člen ZDoh-2 ni potrebna, ker je sklad že vključen preko določbe, ki se nanaša na Evropsko investicijsko banko; če pa se meni, da je zaradi jasnosti ta določba potrebna, pa vključitvi Evropskega investicijskega sklada v 3.c točko 6. člena in v 34. člen ZDoh-2, vlada ne nasprotuje.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5272