100si

Vpisano: 10.1.2011 15:37:01

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava

1.

To navodilo določa rok in način predložitve letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljnjem besedilu: Zakon o računovodstvu), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj predložiti pravne osebe javnega prava.

2.

(1) Pravne osebe javnega prava so proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu.

(2) Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10 – popr.; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). V skladu s 4. in 6. členom pravilnika je letno poročilo sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila.

(3) Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občine v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) predložijo AJPES računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom.

3.

(1) Pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko prek spletnega portala AJPES (http://www.ajpes.si/). Za uporabo spletne aplikacije se morajo predhodno brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo. Računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.

(2) Neposredni in posredni proračunski uporabniki izpolnijo tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je del spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov.

(3) Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občine predložijo računovodske izkaze z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.

(4) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke morajo pravne osebe javnega prava potrditi s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

(5) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.

4.

Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 14/09).

5.

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2010.

Št. 007-32/2010

Ljubljana, dne 16. decembra 2010

EVA 2010-1611-0202

Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5403