100si

Vpisano: 31.1.2011 9:16:07

Koledar poročanja v februarju 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v februarju ne smete zamuditi

 • Do 7.2. – vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2010

 • Do 7.2. – vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost za leto 2010

 • Do 10. 2. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2011

 • Do 10. 2. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2011

 • Do 10. 2. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2011

 • Do 15. 2. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2011

 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2011

 • Do 15. 2. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za januar 2011

 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za januar 2011

 • Do 15. 2. – plačilo požarne za januar 2011

 • Do 18. 2. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za januar 2011

 • Do 18. 2. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2011

 • Do 18. 2. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2011

 • Do 18. 2. – obrazec SN11 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2011

 • Do 18. 2. – obrazec SN22 T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2011

 • Do 18. 2. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2011

 • Do 18. 2. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2011

 • Do 18. 2. – Predložitev statistike finančnih računov (SFR) za poročevalsko obdobje od 1. oktobre do 31. decembra 2010

 • Do 18. 2. Predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravne osebe zasebnega prava za leto 2010

 • Do 21. 2. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2011

 • Do 21. 2. – obrazec DDV-O za januar 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2011 (op. plačilo DDV je 31. 1.)

 • Do 28. 2. Predložitev letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za leto 2010

 • Do 28. 2. Napoved za odmero dohodnine od obresti (nad 1.000 EUR) na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drug članicah EU za leto 2010

 • Do 28. 2. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter investic. kuponov oz. uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto 2010

 • Do 28. 2. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2010

 • Do 28. 2. – obrazec 1A Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2011– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

 • Do 28. 2. – obrazec 1 ZAP/M Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2011

 • Do 28. 2. – obrazec DDV O Obračun DDV za januar 2011

 • Do 28. 2. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2011

 • Do 28. 2. – Obrazec SKV Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2011

 • Do 28. 2. – Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku v letu 2010

 • Do 28. 2. – Podatki o prilivih in odlivih na transakcijskih računih za izvajalce plačilnega prometa za leto 2010
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5480