100si

Vpisano: 13.3.2011 21:19:23

Vlada sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Vlada RS je na 124. redni seji, ki je potekala 10. marca 2011, sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju so predlagane spremembe, s katerimi bo izboljšan položaj upnikov v izvršilnih postopkih in povečana plačilna disciplina. Po ugotovitvi, da z zadnjo novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju sprejeti ukrepi za pospešitev postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine ne rešujejo zadovoljivo problema pavšalnih ugovorov proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki jih dolžniki podajo le zaradi zavlačevanja, so predlagane spremembe ureditve predhodnih odredb zaradi omejitve pavšalnih ugovorov. Olajšani bodo pogoji, pod katerimi bo lahko upnik po dolžnikovem pavšalnem ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine pridobil predhodno odredbo, in s tem zavarovanje svoje terjatve, saj upniku ne bo treba izkazovati nevarnosti, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena, kar je pogosto zelo težavno. Upnik bo moral izkazati le, da je dolžnik vložil pavšalen ugovor, ki je bil predložen v pravdo, in predložiti npr. pogodbo z dolžnikom, ali drugo listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja z dolžnikom. Na podlagi tako pridobljene predhodne odredbe bodo lahko na primer (odvisno od predloga) dolžnikova sredstva na banki blokirana do višine denarnega zneska, za katerega je sodišče odredilo predhodno odredbo, dolžnikove premičnine zarubljene itd. in s tem upnikova terjatev zavarovana. S predhodno odredbo je upnik zavarovan tudi v razmerju do drugih upnikov. Po uveljavitvi predlaganih sprememb se bo zmanjšalo število pavšalnih ugovorov proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, saj bodo dolžniki ugotovili, da s takimi ugovori zaradi navedenih sprememb ureditve ne morejo zavlačevati izvršbe.

Hkrati z nujnimi spremembami je predlagana tudi odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju Zakona o izvršbi in zavarovanju. V predlogu ZIZ-I je predlagano izvzetje sredstev Javnega jamstvenega in preživninskega sklada ter dodatka za velike družine iz izvršbe. S tem posebej varujemo tudi pravice brezposelnih, ki ostanejo brez zaposlitve zaradi stečaja podjetja, predlog novele namreč določa, da so sredstva, ki jih delavcem v primeru insolventnosti delodajalca izplačuje Javni jamstveni in preživninski sklad RS izvzeta iz izvršbe. Upniki tako v izvršilnih postopkih ne bodo mogli poseči na ta sredstva, zaradi česar se bo lahko uresničil socialni namen izplačevanja teh sredstev.

Z novelo varujemo tudi velike družine in otroke, tako bo v skladu s predlogom zakona iz izvršbe izvzeto tudi nadomestilo preživnine in dodatek za veliko družino.

Novela ZIZ-I odpravlja tudi pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju postopka na podlagi priložene menice; vsebuje določitev izrecne zakonske podlage za vpis prepovedi razpolaganja v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, uvedbo skrbniških računov izvršiteljev in prevzem zadev razrešenega izvršitelja.

Predlog novele ZIZ-I naj bi Državni zbor RS obravnaval po nujnem postopku.

Vir: ukom

Besedilo predloga 10.3.2011: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I), nujni postopek, EPA 1682-V
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5570