100si

Vpisano: 6.6.2011 14:31:13

Vlada določila besedilo Predloga zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

Vlada RS je na 137. redni seji, ki je potekala 2. junija 2011, določila besedilo Predloga zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

ZISDU-2 je bil na Vladi RS prvič obravnavan 12. 5. 2011. Obravnava je bila prekinjena, saj predlogu ZISDU-2 niso bili predloženi osnutki podzakonskih aktov. Ker je za pripravo podzakonskih aktov pristojna ATVP, je agencija je pripravila preglednico s kratko navedbo vsebine posameznega podzakonskega akta.

S predlogom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (predlog ZISDU-2) se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (Direktiva 2009/65/ES), katere namen je v večji meri izkoristiti ekonomijo obsega v dejavnosti investicijskih skladov, od katerih naj bi imeli korist vlagatelji in industrija. Večja prožnost glede organizacije in upravljanja skladov bo namreč omogočala nove poslovne priložnosti ter povečala konkurenčnost evropske industrije skladov, pri čemer bo še vedno v ospredju visoka zaščita vlagateljev. Direktiva 2009/65/ES uvaja nova pravila o združevanju skladov, strukturi centralnih in napajalnih skladov (master-feeder funds), ključnih zahtevanih podatkih za vlagatelje, poenostavitvi pravil za priglasitev ter dodatnih ukrepih, ki bodo okrepili sodelovanje med nadzorniki v posameznih državah članicah.

Ker bo treba do leta 2013 v slovenski pravni red prenesti tudi evropsko direktivo o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, se v predlogu ZISDU-2 uvaja novo poglavje glede ne-UCITS skladov. Skladno s predlogom ZISDU-2 se ne-UCITS sklad lahko oblikuje kot odprt oziroma deloma odprt alternativni sklad ali ustanovi kot zaprta investicijska družba. Vrste dopustnih naložb ne-UCITS sklada se v bistvenem delu sicer ne razlikujejo od naložb vzajemnega sklada, so pa izjeme glede na vzajemni sklad, ki bodo ne-UCITS sklad naredile zanimiv za bolje poučene vlagatelje:

  • v določenem deležu predlog dopušča naložbe v plemenite kovine in manj likvidne finančne instrumente,
  • znižane so zahteve glede izpostavljenosti ne-UCITS sklada do finančnih instrumentov, ki jih izda posamezen izdajatelj,
  • zaradi potencialno nižje likvidnosti je podaljšano obračunsko obdobje za izračun čiste vrednosti sredstev,
  • manj je obveznih javnih objav, itd.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5756