100si

Vpisano: 17.6.2011 14:19:24

Vlada določila besedilo Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih

Vlada RS je na 138. redni seji, ki je potekala 9. junija 2011, določila besedilo Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih.

Predlog zakona sledi načelu vzdržnosti javnih financ, racionalne rabe javnih sredstev ter načelu zakonitosti, kar pomeni, da je treba z zakonom zagotoviti ustrezno razmerje med številom javnih uslužbencev in razpoložljivimi sredstvi za plače ter tako omogočiti izplačevanje plač in drugih prejemkov na podlagi zakona, podzakonskega predpisa in kolektivne pogodbe.

Cilj zakona je tudi zmanjšati tveganje za stabilnost javnih financ v obdobju finančne krize, predlagani ukrepi pa bodo v letu 2011 in 2012 omogočili, da se javnofinančni primanjkljaj ne bo še povečeval. Ključni problem, s katerim se mora soočiti fiskalna politika v naslednjem obdobju je, kako zmanjšati obseg javnega financiranja. Glede na trenutno stanje javnih financ bo fiskalna prilagoditev, kljub težavni izvedbi, na dolgi rok v pretežni meri temeljila na prestrukturiranju in postopnem zniževanju proračunskih in celotnih javnofinančnih odhodkov.

Zakon se dopolnjuje z določbami, ki vsebujejo nova pravila zaposlovanja v javnem sektorju in nova pravila razpolaganja s sredstvi za plače. Z namenom, da se doseže načrtovano znižanje števila zaposlenih v javnem sektorju, zakon prepoveduje vsakršno zaposlovanje v letu 2011 za obdobje od uveljavitve tega zakona dalje. Zakon zaposlovanje omogoča le izjemoma, na podlagi soglasja ustanovitelja oziroma financerja, ki bo lahko izdal soglasje samo pod pogojem, če bo uporabnik proračuna razpolagal z zadostnim obsegom sredstev za plače in če bo izkazal zmanjševanje števila zaposlenih v naslednjem obdobju. To pomeni, da bo za vsako sklenitev pogodbe o zaposlitvi potrebno pred pričetkom postopka za zaposlitev, pridobiti soglasje ustanovitelja oziroma financerja.

Nadalje zakon zavezuje uporabnike proračuna, da morajo izvajati politiko premeščanja in razporejanja na druga delovna mesta, napredovanja in nagrajevanja zaposlenih ter razporejanja delovnega časa tako, da ne prekoračijo dejansko realiziranega obsega sredstev za plače iz leta 2010, zmanjšanega za 3 odstotke.

Predlagani ukrepi ne posegajo v že pridobljene pravice, temveč zgolj v letu 2011 in 2012 ohranjajo obseg izdatkov na ravni leta 2010.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5790