100si

Vpisano: 12.7.2011 9:39:13

Poročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na dan 31. 12. 2010

Vlada Republike Slovenije se je na 143. redni seji, ki je potekala 7. julija, seznanila s Poročilom o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na dan 31. 12. 2010.

Pri pripravi poročila so bili uporabljeni podatki o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na dan 31. 12. 2010 in 31. 12. 2009, ki jih Ministrstvo za finance zbira na podlagi Zakona o javnih financah in Pravilnika o poročanju. Na osnovi tako pridobljenih podatkov je ministrstvo pripravilo tabele, iz katerih je razvidno, da:

  • se je zadolženost občin v lanskem letu, v primerjavi s predhodnim letom, povečala za 21,9 % in je zanašala 556 mio evrov;
  • se ni povečal samo obseg celotne zadolženosti, povečalo se je tudi število občin, ki so zadolžene, tako da ob koncu leta samo 26 občin ni imelo nobene zadolžitve;
  • znotraj celotne zadolženosti večinski del predstavljajo dolgoročni krediti za izvrševanje proračuna za investicije;
  • kljub povečanemu obsegu zadolževanja, stanje ni kritično, saj povprečna zadolženost občin, ki so se lani zadolžile, znaša 5,43 % njihovih prihodkov (zakonska meja je 8 %);
  • večina dolga slovenskih občin odpade na tri statistične regije, in sicer Osrednjeslovensko, Podravsko in Savinjsko. Najmanjšo zadolženost izkazujeta Zasavska in Goriška regija.

Ministrstvo za finance si v okviru svojih zakonskih pristojnosti ves čas prizadeva za vsestransko, ažurno in strokovno sodelovanje in komuniciranje z lokalnimi skupnostmi. Temu bo služila tudi nova spletna aplikacija za spremljanje zadolževanja občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin. Njena izdelava je v zaključni fazi. Po uvedbi te aplikacije bo ministrstvo lahko kvalitetnejše in hitreje izračunavalo možen obseg zadolžitve posamezne občine in spremljalo preseganje oz. ne-preseganje zakonske omejitve možnega zadolževanja občin

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5844