100si

Vpisano: 10.8.2011 12:33:19

Dostava obrokov hrane in obračunavanje DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-3532/2011, 24. 5. 2011

Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca, ali mora socialno varstveni zavod od obrokov hrane obračunavati DDV. V zvezi s tem pojasnjujemo:

Dostava obroka hrane v okviru storitve pomoč družini na domu je element te socialnovarstvene storitve in je tako oproščena plačila DDV.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) se za dobave blaga in storitev, ki so določene v Prilogi I k ZDDV-1, uporablja nižja 8,5 % stopnja. Po določbi 1. točke te priloge je dobava hrane za ljudi in živali ter priprava jedi obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji.

Plačila DDV so na podlagi šeste točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in dobava blaga, ki je z njimi neposredno povezana, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10) v 64. členu natančneje pojasnjuje, da se med socialnovarstvene storitve in dobave blaga, ki so z njimi neposredno povezane iz 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, pod pogojem, da jih kot javno službo opravljajo javni socialnovarstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije oziroma druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč, uvršča:

  • socialno varstvo z nastanitvijo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.31;
  • socialno varstvo brez nastanitve pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/85.32.

Iz navedenih določb izhaja, da je od dobave obroka hrane treba obračunati DDV. Kadar je obrok hrane del socialno varstvene storitve oziroma je povezan s socialnovarstveno storitvijo, pa je kot del te storitve oproščen plačila DDV.

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 127/03, 125/04, 120/05, 90/08, 45/10) v 6. členu določa, da pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba na domu je oblika organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev med drugim obsega gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Iz navedene opredelitve storitve izhaja, da je dostava obroka hrane v okviru storitve pomoč družini na domu element te socialnovarstvene storitve in je tako oproščena plačila DDV. Navedeno velja tako v primeru, ko zavod kosila pripravlja sam, kot tudi v primeru, ko kosila nabavi pri drugi osebi.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5882