100si

Vpisano: 22.9.2011 13:06:19

Vračilo DDV v potniškem prometu - 19. 9. 2011

Pojasnilo DURS, št. 4230-7120/2011-2, 19. 9. 2011

V zadnjem času opažamo več primerov, ko prodajalec v skladu s 121. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 110/10) na podlagi predložitve zahtevka za vračilo vrnjenega DDV na obrazcu DDV-VE zahteva vračilo DDV, vrnjenega kupcu za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in iznesel iz Unije, pri tem pa ima s strani carinskega organa overjen le obrazec DDV-VP, ne pa tudi izvirnika(e) računa(ov). V zvezi z upravičenostjo vračila DDV v potniškem prometu v navedenih primerih pojasnjujemo:

Če iznos blaga iz Unije potrdi slovenski carinski organ, morajo biti izvirniki računov overjeni, sicer pogoji za vračilo DDV kupcu s strani prodajalca niso izpolnjeni. Prav tako niso izpolnjeni pogoji za vračilo DDV s strani davčnega organa prodajalcu, če le ta kljub neizpolnjevanju pogojev kupcu vrne DDV.

V primeru, ko iznos blaga potrdi tuj carinski organ, kot dokazilo o iznosu blaga iz Unije zadostuje overjen izvirnik obrazca DDV-VP. Potrjeni izvirniki računov v teh primerih niso pogoj za vračilo DDV.

Pravilnik v 120. členu določa potrjevanje iznosa blaga iz Unije s strani carinskega organa. Tako v drugem odstavku določa, da carinski organ overi izvirnike računov in obrazec DDV-VP s podpisom in žigom ter v obrazec DDV-VP vnese datum iznosa blaga iz carinskega območja Skupnosti. Izvirnike računov in obrazec DDV-VP vrne kupcu, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz Unije.

Po pojasnilu Carinske uprave RS je ravnanje carinskega organa pri potrjevanju obrazcev DDV-VP opisano v 6. točki Navodila o potrjevanju obrazcev za vračilo DDV, št. 11/2006, kjer je jasno določeno, da mora carinik potrditi izvirnik in dodatni izvod obrazca DDV-VP ter poleg tega tudi izvirnik računa oziroma računov. Kot v nadaljevanju določa 8. točka navodila, mora carinik potrjeni izvirnik obrazca DDV-VP skupaj s potrjenimi računi vrniti stranki.

V skladu s prvim odstavkom 119. člena pravilnika se kupcu plačani DDV vrne, če v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi izvirnik obrazca DDV-VP, ki ga overi carinski organ, skupaj z overjenimi izvirniki računov, prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Overjeni izvirnik obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov predstavljajo zahtevek za vračilo DDV. Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz navedenih določb je tako na strani prodajalca.

Davčni organ mora pri odločanju o vračilu DDV upoštevati 121. člena pravilnika, ki določa, da davčni zavezanec pridobi pravico do vračila DDV, ki ga opravi pristojni davčni organ, na podlagi predložitve zahtevka za vračilo vrnjenega DDV na obrazcu DDV-VE, potem ko je kupcu vrnil DDV za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in iznesel iz Unije. Davčni organ torej izvede vračilo DDV na podlagi zahtevka za vračilo vrnjenega DDV na obrazcu DDV-VE.

Iz navedenega izhaja, da zahtevek za vračilo DDV predstavljata tako overjeni izvirnik obrazca DDV-VP kot tudi overjeni izvirniki računov, pri tem pa overitev pomeni podpis in žig carinskega organa. Če iznos blaga iz Unije potrdi slovenski carinski organ, morajo biti izvirniki računov overjeni, sicer pogoji za vračilo DDV kupcu s strani prodajalca niso izpolnjeni. Prav tako niso izpolnjeni pogoji za vračilo DDV s strani davčnega organa prodajalcu, če le ta kljub neizpolnjevanju pogojev kupcu vrne DDV.

V primeru, ko je iznos blaga in potrditev iznosa blaga s strani carinskega organa izveden v drugi državi članici, določbe 119. člena pravilnika ni mogoče v celoti upoštevati, ker se določbe pravilnika lahko nanašajo le na ravnanje slovenskega carinskega organa. Hkrati je tudi za slovenski carinski organ določeno drugačno postopanje pri potrjevanju iznosa blaga, ki ga je kupila oseba v drugi državi članici Unije in izpolnjuje pogoje za vračilo DDV. V skladu s tretjim odstavkom 120. člena pravilnika namreč v primeru, če kupec iznese blago, ki ga je kupil v drugi državi članici, iz Unije preko Slovenije, carinski organ na njegovo zahtevo potrdi samo obrazec o iznosu blaga iz Unije, s tem da preveri:

  • da potnik nima prebivališča v Uniji,
  • da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu navedenem na obrazcu za vračilo DDV,
  • da je blago carinskemu organu predloženo pred potekom tretjega meseca od nakupa.

Iz navedenega izhaja, da kot dokazilo o iznosu blaga iz Unije v primerih, ko iznos blaga potrdi tuj carinski organ, zadostuje overjen izvirnik obrazca DDV-VP. Potrjeni izvirniki računov v teh primerih niso pogoj za vračilo DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5963