100si

Vpisano: 8.10.2011 9:53:04

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok

1. člen
(splošna določba)

S to uredbo se določajo prekrški zaradi kršitve Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L št. 339 z dne 22. 2. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1210/2010/EU), v povezavi z Uredbo Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L št. 181 z dne 4. 7. 2001, str. 6), spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem (UL L št. 17 z dne 22. 1. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1338/2001/ES), pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1210/2010/EU ter odločanje o prekrških po tej uredbi.

2. člen
(nacionalni organ)

Pristojni nacionalni organ za preverjanje pristnosti eurokovancev je Nacionalni analitski center pri Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: CNAC), za preverjanje neprimernih eurokovancev pa Banka Slovenije.

3. člen
(nadzor)

Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1210/2010/EU, opravljanje nadzora po Uredbi 1210/2010/EU in odločanje o prekrških po tej uredbi je Banka Slovenije.

4. člen
(pravila in postopki za preverjanje pristnosti in primernosti eurokovancev)

Ministrstvo za notranje zadeve lahko sprejme podrobnejša pravila in postopke o preverjanju pristnosti eurokovancev.

Banka Slovenije sprejme podrobnejša pravila poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in višino nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačati za storitve v zvezi s postopkom povračil in nadomestitve eurokovancev, neprimernih za obtok.

5. člen
(sankcije)

Za hujše in lažje kršitve Uredbe 1210/2010/EU se po tej uredbi kaznuje institucija, kot jo določa prvi pododstavek prvega odstavka 6. člena Uredbe 1338/2001/ES, razen drugih gospodarskih subjektov, kot so trgovci in igralnice, kadar priložnostno sodelujejo pri obdelavi bankovcev ter njihovi distribuciji v javnosti prek bančnih avtomatov (bankomatov) v okviru njihove stranske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: institucija).

6. člen
(sankcije za hujše kršitve)

(1) Z globo 20.000 eurov se za prekršek kaznuje institucija:

1. če ne zagotovi izvedbe postopka preverjanja pristnosti eurokovancev, ki jih je prejela in jih namerava znova dati v obtok, v skladu z Uredbo 1210/2010/EU (prvi odstavek 3. člena Uredbe 1210/2010/EU);

2. če pri izvajanju (a) točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 1210/2010/EU uporabi vrste naprav za razvrščanje kovancev, pri katerih test odkrivanja ponaredkov ni bil uspešno opravljen v skladu z Uredbo 1210/2010/EU ali ki v trenutku nakupa niso bile vključene na seznam na spletnem mestu iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 1210/2010/EU (prvi odstavek 4. člena Uredbe 1210/2010/EU);

3. če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali drugače ovira postopek nadzora (6. člen Uredbe 1210/2010/EU).

(2) Z globo 3.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba institucije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

7. člen
(sankcije za lažje kršitve)

(1) Z globo 5.000 eurov se za prekršek kaznuje institucija:

1. če ne zagotovi rednega prilagajanja naprav za razvrščanje kovancev v skladu z Uredbo 1210/2010/EU (prvi odstavek 4. člena Uredbe 1210/2010/EU);

2. če Banki Slovenije ne poroča glavnih in operativnih podatkov v skladu z Uredbo 1210/2010/EU (drugi odstavek 12. člena Uredbe 1210/2010/EU);

3. če sumljivih eurokovancev ne preda nemudoma pristojni policijski postaji ali CNAC-u (prvi odstavek 6. člena Uredbe 1338/2001/ES);

(2) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba institucije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6011