100si

Vpisano: 15.11.2011 13:34:36

Obvestilo o izvajanju programov javnih del v letu 2012

V letu 2012 se bodo programi javnih del pričeli izvajati v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela. Javno povabilo za izbor izvajalcev javnih del v letu 2012 bo Zavod objavil na spletni strani, predvidoma v prvi polovici meseca decembra.

V letu 2012 se bodo programi javnih del pričeli izvajati v skladu z določbami 49., 50., 51., 52. in 53. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljevanju: zakon). Javna dela so v zakonu opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa aktivne politike zaposlovanja »Kreiranje delovnih mest«. Ta ukrep je med drugim namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih oseb, programi ukrepa pa se izvajajo zlasti pri neprofitnih delodajalcih.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) bo v skladu z zakonom pripravil javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2012 in ga objavil na spletni strani, predvidoma v prvi polovici meseca decembra 2011. Z izvedbo javnega povabila bo zagotovljen ažuren in bolj tekoč izbor programov javnih del, saj ne predvideva več rokov za oddajo vlog. Izvajalci bodo lahko ponudbe na javno povabilo oddali vsak dan, od objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do končnega roka za oddajo ponudb. Obravnava ponudb bo potekala predvidoma enkrat na teden na območnih službah Zavoda.

Zakon sicer prinaša kar nekaj novosti na področje izvajanja javnih del v letu 2012, med katerimi izpostavljamo le najpomembnejše:

  • delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden (t.j. za polni delovni čas),
  • izvajali se bodo samo lokalni programi javnih del, o katerih bodo odločale strokovne komisije na območnih službah Zavoda,
  • plače za VI. in VII. raven izobrazbe bodo znašale 110 % oziroma 120 % minimalne plače, udeleženci javnih del pa ne bodo smeli opravljati nadurnega dela, 
  • podaljšanje vključitve udeležencev v program javnega dela bo mogoče pri istem izvajalcu javnega dela le za eno leto,
  • Zavod bo na podlagi nove zakonodaje zagotavljal tudi sredstva za odpravnine ob upokojitvah udeležencev javnih del, ne bo pa več zagotavljal sredstev za njihovo usposabljanje.

V pripravi je tudi predlog Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del (v nadaljevanju: pravilnik), ki glede na novo zakonodajo in stanje na trgu dela določa nekatere novosti.

  • Pravilnik tako določa zmanjšanje sofinanciranja deležev plač, ki jih zagotavlja Zavod, in sicer je najvišji delež sofinanciranja Zavoda določen v višini 85 %, najnižji delež pa v višini 55 %.
  • Pravilnik vsebuje tudi določilo, da Zavod lahko za brezposelno osebo, ki je vključena v javna dela in je starejša od 55 let ter za invalidno brezposelno osebo, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa, zagotavlja še 30 % tistega deleža plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec programa javnih del.
  • Za programe javnih del, v katere bodo vključeni samo brezposelni invalidi in za programe javnih del, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo in v katere bo vključena najmanj polovica brezposelnih Romov, pa je predvideno, da Zavod udeležencem teh programov zagotavlja 95 % delež plač.

Vir: ZRSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6098