100si

Vpisano: 13.12.2011 12:34:28

Varstveni dodatek in državna pokojnina po 1.1.2012

Obvestilo prejemnikom varstvenega dodatka in državne pokojnine

S 1. januarjem 2012 se začne uporabljati novi Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10 in 40/11, v nadaljevanju: ZSVarPre), ki za dosedanje prejemnike državne pokojnine in varstvenega dodatka prinaša nekaj novosti. Pravici do:

 • varstvenega dodatka in
 • državne pokojnine
  • se bosta namreč po 1. 1. 2012 preoblikovali v novi pravici s področja socialnega varstva.

   ZSVarPre na novo ureja pravico do denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka, upravičence do teh prejemkov, pogoje za njihovo pridobitev, njihovo višino, obdobje dodelitve ter način usklajevanja in izplačevanja (več o tem).

   S 1. januarjem 2012 se tako državna pokojnina in varstveni dodatek prenašata med socialno varstvene prejemke. Državne pokojnine kot samostojnega prejemka po novem ne bo več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine ali varstvenega dodatka bodo lahko, če bodo izpolnjevali z zakonom določene pogoje, prejemali denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Tako denarna socialna pomoč kot tudi varstveni dodatek se z novim zakonom zvišujeta, ob tem pa je treba poudariti, da se bo skladno z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pri odločanju o vseh pravicah poleg dohodka posameznika ali njegovih družinskih članov upoštevalo tudi premoženje. To pa pomeni, da bodo nekateri upravičenci lahko po novem prejemali višji varstveni dodatek ali denarno socialno pomoč, lahko bosta ta prejemka nižja, lahko pa do teh pravic po novem zakonu ne bodo več upravičeni.

   Po novem bodo o tem odločali centri za socialno delo. Kot prejemniku državne pokojnine ali varstvenega dodatka vam zaradi začetka izvajanja nove zakonodaje ni treba storiti ničesar. Centri za socialno delo bodo namreč po uradni dolžnosti ugotovili, ali dosedanji prejemniki varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine, uveljavljene pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje teh pravic v nove pravice, določene v novem zakonu, in o tem izdali ustrezno odločbo.

   Za preoblikovanje pravic in izdajo odločbe o novi pravici mora ZPIZ do konca tega leta prenesti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve iz lastnih zbirk osebne in druge podatke o upravičencih do varstvenega dodatka in državne pokojnine ter o vsem tem obvestiti tudi upravičence do teh pravic.

   ZPIZ obvešča, da so zahtevane podatke za preoblikovanje pravice do varstvenega dodatka in državne pokojnine posredoval ministrstvu v predpisanem roku.

   ZPIZ tudi obveššča, da so vsem, ki so na dan 1. 1. 2012 upravičeni do državne pokojnine in do varstvenega dodatka, te izplačeval še do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo pristojni center za socialno delo izdal odločbo o upravičenosti ali neupravičenosti do socialnovarstvenih prejemkov po ZSVarPre.

   Do takrat izplačani zneski se bodo tistim, ki bodo upravičeni tudi do novih pravic, šteli kot akontacija socialnovarstvenih prejemkov po navedenem zakonu. Uživalcem varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine, ki bodo prejeli odločbo centra za socialno delo, da niso upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre, pa že izplačanih zneskov varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine po 1. 1. 2012 ne bo treba vrniti.

   ZPIZ obvešča tudi, da bo lahko preoblikovanje pravice do varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine v pravico do denarne socialne pomoči oziroma do varstvenega dodatka po ZSVarPre od 1. januarja 2012 dalje imelo za posledico omejitev dedovanja. V primeru, da bo upravičenec do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po smrti zapustil določeno premoženje, bodo morali dediči premoženja, ki ne bodo socialno ogroženi, ta prejemek po ZSVarPre vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek zmanjšala.

   Če ne želite, da se pravica do varstvenega dodatka ali pravica do državne pokojnine preoblikujeta v pravice po ZSVarPre, oziroma če varstvenega dodatka po 1. 1. 2012 ne želite prejemati, morate ZPIZ s tem seznaniti do 31. 12. 2011. ZPIZ bo o tem izdal ustrezno odločbo in dajatev prenehal izplačevati.

   Vir: ZPIZ
   Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6159