100si

Vpisano: 25.1.2012 12:35:02

Koledar poročanja v februarju 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v februarju ne smete zamuditi

 • Do 6. 2. – Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu za leto 2011 za tiste zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave ali želijo te podatke spremeniti
 • Do 6. 2. – Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2011 za zavezance, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
 • Do 10. 2. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2012
 • Do 10. 2. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2012
 • Do 10. 2. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za januar 2012
 • Do 15. 2. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2012
 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za januar 2012
 • Do 15. 2. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za januar 2012
 • Do 15. 2. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za januar 2012
 • Do 15. 2. – plačilo požarne takse za januar 2012
 • Do 17. 2. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 17. 2.
 • Do 20. 2. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za januar 2012
 • Do 20. 2. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2012
 • Do 20. 2. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2012
 • Do 20. 2. – Obrazec DDV-O za januar 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2012 (op. plačilo DDV je 29. 2.)
 • Do 20. 2. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2012
 • Do 20. 2. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2012
 • Do 20. 2. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2012
 • Do 20. 2. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2012
 • Do 20. 2. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2012
 • Do 20. 2. – Statistika finančnih računov (SFR) za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2012
 • Do 28. 2. – Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku za podaritve v letu 2011
 • Do 28. 2. – Priloga 3 – Podatki o prilivih in odlivih na TRR v preteklem letu za izvajalce plačilnega prometa za leto 2011
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU za leto 2011
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto 2011
 • Do 28. 2. – Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2011
 • Do 29. 2. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 29. 2. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2012
 • Do 29. 2. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2012 in Priloga A
 • Do 29. 2. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76. a člen) za januar 2012
 • Do 29. 2. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar
 • Do 29. 2. – Predložitev letnih poročil za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko za nepridobitne osebe za leto 2011
 • Do 29. 2. – Predložitev letnih poročil za leto 2011 za proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrtaVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6273