100si

Vpisano: 6.4.2012 15:55:06

Določitev stopnje DDV pri dobavi foto knjig - razveljavljeno

To pojasnilo se razveljavi in se ga nadomesti s pojasnilom št. 4230-148068/2012-3, 2. 4. 2012

Pojasnilo DURS, št. 4230-22855/2012-2, 7. 2. 2012

V zvezi z določitvijo stopnje DDV pri dobavi foto knjig pojasnjujemo:

Dobava foto knjig, ki se uvrščajo v tarifno št. carinske nomenklature 4911 91 00 90 ali 4820 10 90 00, je obdavčena po splošni 20-odstotni DDV stopnji.

Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11 in 78/11) se DDV obračunava in plačuje po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove za vse dobave blaga in storitev, razen za dobave blaga in storitev, za katere zakon določa, da so obdavčene po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove. Seznam dobav blaga in storitev od katerih se obračunava DDV po nižji stopnji DDV je določen v Prilogi I k ZDDV-1, ki je sestavni del zakona.

Po določbi 6. točke Priloge I k ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskarskim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju.

Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11) v 52. členu določa, da se med izdelke iz 6. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:

  • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
  • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
  • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);
  • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
  • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
  • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

Za razvrstitev izdelkov se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife.

CURS, ki je pristojen za razvrstitev izdelkov v ustrezno kombinirano nomenklaturo carinske tarife, je pojasnil:

  • foto knjiga, ki vsebuje tiskane fotografije na papirju, brez besedila, vezana v obliko knjige s platnicami, z različnim številom strani, se v skladu s splošnima praviloma 1, 3 (b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter v skladu z opombo 4 k 49. poglavju uvršča pod TARIC oznako 4911 91 00 90, kamor se uvrščajo »druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije«. Ker ne gre za reklamni material, se foto knjiga uvrsti pod »drugo / slike, gravure in fotografije / drugo«.
  • Foto knjiga, ki ne vsebuje tiskanih fotografih na papirju, brez besedila (tj. prazna), vezana v obliko knjige s platnicami, z različnim številom strani, se v skladu s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature uvršča pod TARIC oznako 4820 10 90 00.

Iz uvrstitve foto knjig v kombinirano nomenklaturo carinske tarife je razvidno, da se ne uvrščajo v nobeno od tarifnih oznak kombinirane nomenklature iz 52. člena pravilnika. Dobava foto knjig, ki se uvrščajo v tarifno številko carinske nomenklature 4911 91 00 90 ali 4820 10 90 00, je tako obdavčena po splošni 20-odstotni DDV stopnji.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6334