100si

Vpisano: 13.4.2012 12:21:26

Vlada o usmeritvah glede ravnanja resornih ministrov in predstojnikov vladnih služb pred pričetkom in v času izvajanja stavke

Vlada RS je na 10. redni seji, ki je potekala 12. aprila 2012, sprejela usmeritve glede ravnanja resornih ministrov in predstojnikov vladnih služb pred pričetkom in v času izvajanja stavke.

Usmeritve vsebujejo naslednje aktivnosti:

  • pregled zakonov, na njihovi podlagi izdanih predpisov in kolektivnih pogodb glede določb o stavki, nalogah in morebitnem nadomestilu plače v času stavke, in sicer za delovna področja organov oziroma za delovna področja javnega sektorja v okviru pristojnosti posameznih ministrstev,
  • priprava seznama del in nalog z delovnega področja organa oziroma za dejavnost javnega sektorja v pristojnosti posameznega ministrstva,
  • dogovor s stavkovnim odborom glede izvajanja nalog za zagotavljanje določb 7. in 11. člena zakona o stavki,
  • če dogovor ni dosežen izdaja splošnega akta v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev in vladnih službah oziroma priporočil za osebe javnega prava glede del in nalog, ki jih je treba opravljati med stavko,
  • priprava predloga ukrepov v času stavke, če bo ugotovljeno, da je kršen zakon oziroma zaradi neizvajanja nalog nastaja škoda, ocena o nastali škodi je možna le na podlagi utemeljenih argumentov in pisnih dokazil.

Zakon o stavki v drugem odstavku 13. člena določa, da delavci, ki sodelujejo v stavki, uveljavljajo temeljne pravice iz delovnega razmerja, razen pravice do nadomestila plače. Praviloma torej delavci v času stavke nimajo pravice do plače, razen če ni drugače določeno v kolektivnih pogodbah ali splošnih aktih, kar zakon v tretjem odstavku 13. člena izrecno dopušča.

V skladu z 19. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji so delavci, upravičeni do nadomestila za čas stavke le, če stavkajo zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe in je kršitev pogodbe ugotovljena s strani pristojnih organov. Nadomestilo jim gre v višini plače, kot da bi delali in gre v breme delodajalca. Predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava morajo pri ugotavljanju pravice do nadomestila plače poleg omenjenega določila Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti upoštevati tudi morebitna določila področnih zakonov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki na drugačen način urejajo to pravico.

S strani sindikatov javnega sektorja so bile Vladi Republike Slovenije že posredovane posamezne stavkovne zahteve. Iz do sedaj prejetih stavkovnih zahtev izhaja, da splošna stavka javnega sektorja, ki je napovedana za 18. april 2012, ni napovedana zaradi neizpolnjevanja oziroma kršitve določil kolektivnih pogodb, temveč zaradi nestrinjanja z nekaterimi ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenije predlagala za uravnoteženje javnih financ.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6433