100si

Vpisano: 4.9.2012 13:27:37

Vračilo DDV v zvezi s prenosom novega prevoznega sredstva v drugo državo članico

Pojasnilo DURS, št. 4230-500728/2012, 27. 8. 2012

Davčni zavezanec navaja, da mora fizična oseba iz Slovenije, ki živi in dela v drugi državi članici, še enkrat plačati DDV v tej drugi državi članici za avtomobil, ki ga je kupila v Sloveniji v mesecu februarju 2012 in je bil do sedaj registriran v Sloveniji. Davčnega zavezanca zanima, pri katerem uradu je možno zahtevati vračilo DDV.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Ker v konkretnem primeru oseba ne opravi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico, ni upravičena do vračila DDV, ki ga je plačala ob nabavi tega prevoznega sredstva.

V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11 in 38/12) se za davčnega zavezanca poleg oseb iz prvega odstavka tega člena šteje tudi oseba, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Unije.

Na podlagi 2. točke 46. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščene dobave novih prevoznih sredstev, ki jih odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo davčnim zavezancem ali pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, katerih pridobitve blaga znotraj Unije niso predmet DDV, ali katerikoli drugi osebi, ki ni davčni zavezanec. Plačila DDV pa so oproščene tudi dobave blaga v obliki prenosa blaga v smislu 9. člena tega zakona v drugo državo članico, za katere bi se priznavale oprostitve v skladu s 1. do 3. točko tega člena, če bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca. V skladu s prvim odstavkom 9. člena ZDDV-1 se ob upoštevanju izjem iz drugega odstavka tega člena, za dobavo blaga šteje prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, ki ga le-ta opravi v drugo državo članico.

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 v (a) točki 2. člena določa, da se za pridobitev blaga znotraj Skupnosti v smislu točke (b) člena 2(1) Direktive 2006/112/ES ne štejejo prenosi novih prevoznih sredstev oseb, ki niso davčni zavezanci in spremenijo stalno prebivališče, če v času dobave ni bilo možno uporabiti oprostitve iz točke (a) člena 138(2) Direktive 2006/112/ES.

Oseba je prevozno sredstvo nabavila v Sloveniji v mesecu februarju 2012 in ga v Sloveniji tudi registrirala. Na podlagi 19. člena ZDDV-1 je kraj dobave prevoznega sredstva, ki se ne odpošilja ali ne prevaža, v državi članici, v kateri je ta dobava, prenos pravice do razpolaganja s prevoznim sredstvom, opravljena, zato je bil osebi od dobave prevoznega sredstva obračunan DDV.

Iz vprašanja davčnega zavezanca razumemo, da v konkretnem primeru ne bo prišlo do dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico (v skladu z Izvedbeno Uredbo Sveta pa niti do pridobitve blaga v drugi državi članici), saj ga bo iz Slovenije prenesla v drugo državo članico oseba, ki ni davčni zavezanec, in je bilo vozilo prvotno nabavljeno za namene uporabe in registracije v Sloveniji.

V tem primeru oseba tudi ni upravičena do vračila DDV, ki ga je plačala v Sloveniji. ZDDV-1 v 64. členu namreč določa, da davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo pod pogoji iz 2. točke 46. člena tega zakona, ima pravico, da odbije DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali plačan pri uvozu ali pri pridobitvi prevoznega sredstva znotraj Unije, do zneska, ki ne presega zneska DDV, ki bi ga moral plačati, če dobava ne bi bila oproščena. Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi samo v trenutku dobave novega prevoznega sredstva. Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki ga v elektronski obliki predloži davčnemu organu v 15 dneh od dneva dobave.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11) v 102. členu natančneje opredeljuje način vračila DDV, pri čemer v prvem odstavku določa, da sme davčni zavezanec iz tretjega odstavka 5. člena ZDDV-1 odbiti DDV, ki je vključen v nabavni ceni ali plačan pri uvozu ali pridobitvi novega prevoznega sredstva znotraj Unije, do zneska, ki ne presega davka, ki bi ga moral plačati, če dobava ne bi bila oproščena. Pravica do odbitka nastane in se lahko uveljavi, ne prej kot v trenutku dobave.

Iz tretjega odstavka 102. člena pravilnika pa izhaja, da je davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena upravičen do vračila DDV, če izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ni identificiran za namene DDV v Sloveniji;
  • proda novo prevozno sredstvo iz tretjega odstavka 3. člena ZDDV-1 drugi osebi v drugo državo članico, prevozno sredstvo pa je prepeljano v to drugo državo članico;
  • dokaže, da je plačal slovenski DDV pri nakupu tega novega prevoznega sredstva.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6670