100si

Vpisano: 18.1.2013 12:05:08

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M)

V Uradnem listu RS št. 109/2012, z dne 31. 12. 2012, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M). Zakon je začel veljati 1. januarja 2013, razen določb, povezanih z določitvijo najmanjšega števila cigaret v zavojčku. V nadaljevanju povzemamo  bistvene novosti, ki jih prinaša novela zakona.

 

Vračilo trošarine

Zaradi jasnosti in preglednosti predpisa se določbe, ki urejajo vračilo dela plačane trošarine, prenesejo iz enega člena (sedmi, deveti, enajsti in devetnajsti do dvaindvajseti odstavek 54. člena ZTro) v nove člene po posamezni vrsti vračila (novi 54.a, 54.b, 54.c in 54.č člen ZTro). Hkrati se z zakonom opredelita rok in način uveljavljanja pravice do vračila dela plačane trošarine z izrecno navedbo, da se mesečno, trimesečno (kjer je predpisano) ali letno uveljavljanje pravice do vračila v posameznem koledarskem letu izključujejo. Prav tako se v členu, ki opredeljuje vračilo celotnega zneska plačane trošarine (30. člen) doda navedba rokov za uveljavitev pravice do vračila in izrecna navedba o izključevanju mesečnega ali letnega načina uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu. V pretežni meri z zakonom predpisani roki ne predstavljajo novosti, saj so v zakon  preneseni iz podzakonskih aktov.

 

Oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, prodane v okviru mednarodnega prometa

Jasneje se opredeljuje, da oprostitev velja za  prodajo trošarinskih izdelkov na krovu letal in ladij med poletom ali morsko plovbo, kadar je v Sloveniji bodisi namembni bodisi odhodni kraj. Prav tako se jasneje opredeljuje, da je do oprostitve pri nakupu v prostocarinski prodajalni upravičen le potnik, ki potuje na tretje ozemlje ali v tretjo državo; to dokazuje s predložitvijo vozovnice, pri čemer je relevanten končni namembni kraj potovanja.

Opredelitev najmanjše količine cigaret v zavojčku

Zakon določa, da prodaja cigaret v zavojčkih, ki vsebujejo manj kot dvajset cigaret, ni dovoljena. Določba se začne uporabljati 1. januarja 2014.

 

Tobačna znamka

Razširi se obseg upravičencev do tobačne znamke: poleg imetnika trošarinskega dovoljenja in uvoznika tudi pooblaščeni in začasno pooblaščeni prejemnik. Restriktivna omejitev glede nameščanja tobačne znamke pod celofanski ovoj se ohrani le za cigarete; za drobno rezani tobak in tobak za kajenje se odpravi.

 

Dodatki (aditivi) za goriva

Ob dopolnitvi 57.b člena ZTro z navedbo izdelkov s tarifnimi oznakami 3811 11 00, 3811 11 90, 3811 19 00 in 3811 90 00 se v nacionalno zakonodajo prenaša Izvedbeni sklep Komisije, z dne 20. aprila 2012, o uporabi določb o nadzoru in gibanju Direktive Sveta 2008/118/ES za nekatere dodatke v skladu s členom 20(2) Direktive Sveta 2003/96/ES (»energetska direktiva«). S tem se ureja pravna podlaga za izvajanje trošarinskega nadzora nad navedenimi izdelki. Gospodarski subjekti, ki te izdelke prejemajo ali odpremljajo v režimu odloga plačila trošarine, morajo pridobiti ustrezno dovoljenje oziroma zaprositi za dopolnitev veljavnega dovoljenja. Med državami članicami EU se gibanje v odloženem režimu izvaja v okviru EMCS, kjer je uvedena nova koda proizvodov E930. Višina trošarine za dodatke je enaka trošarini za energent, ki mu bodo dodani. 

Pooblastila Vladi RS za zmanjšanje ali povečanje trošarine

Novost predstavlja določba, da lahko Vlada RS do 20 % zmanjša ali do 40 % poveča odstotek vračila plačane trošarine ali oprostitve plačila trošarine, določene z zakonom za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen ali za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, enako tudi za dodana biogoriva, in do 20% poveča znesek trošarine, nad katerim se vrača trošarina za plinsko olje, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz.

Vir: Carinska uprava Republike Slovenije
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6928