100si

Vpisano: 29.1.2013 13:53:03

Koledar poročanja v februarju 2013

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v februarju ne smete zamuditi

Do 5.2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2012

Do 11. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2013
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2013
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za januar 2013

Do 15. 2.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za januar 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za januar 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za januar 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za januar 2013

Do 18. 2.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za januar 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2013

Do 20. 2.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za januar 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2013
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2013
 • Obrazec DDV-O za januar 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2013 (op. plačilo DDV je 28. 2.)
 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. oktober do 31. december 2012

Do 22. 2.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 15. 2.

Do 28. 2.

 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2013
 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2013
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2013
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za januar 2013
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku za podaritve v preteklem letu
 • Priloga 3 – izvajalci plačilnega prometa pošljejo podatke o prilivih in odlivih na TRR
 • Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, če skupni znesek obresti PRESEGA 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto 2012
 • Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2012
 • Predložitev letnih poročil za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko - Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati itd.)
 • Predložitev letnih poročil proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (pravne osebe javnega prava)

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6943