100si

Vpisano: 15.3.2013 15:45:05

Koledar poročanja v marcu 2013

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v marcu ne smete zamuditi:

Do 11.3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2013
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2013
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za februar 2013

Do 15.3.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2013
 • plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2013
 • obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2013
 • obračun in plačilo požarne takse za februar 2013

Do 18. 3.

 • (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za februar 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2013

Do 20.3.

 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2013
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2013
 • Obrazec DDV-O za februar 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2013 (op. plačilo DDV je 29.3.)

Do 22.3.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 22.3.

Do 29.3.

 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2013
 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2013
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za februar 2013
 • Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2013

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu ne smete zamuditi

Do 2. 4.

 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki za leto 2013 za gospodarske družbe
 • Obrazec 3 - Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki za leto 2013 za fizične osebe z dejavnostjo
 • Obrazec 5 – Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013 za fizične osebe z dejavnostjo
 • Obrazec 4 - Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013 za fzične osebe z dejavnostjo, ki za leto 2012 niso oddali davčnega obračuna iz dejavnosti
 • Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za društva za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za majhne gospodarske družbe in majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki za leto 2012
 • Predložitev podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za majhne samostojne podjetnike za leto 2012
 • Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi

ZADNJI ROK ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV JE 2. 4. 2013 (45. člen ZDavP-2)

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7008