100si

Vpisano: 25.3.2013 15:46:04

Popravek odbitka DDV pri prenehanju identifikacije za namene DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-748814/2012-6, 4. 3. 2013

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je od nabav blaga, opreme in nepremičnin v letu 2012 odbijal DDV. Sprašuje, ali bo moral ob prenehanju identifikacije za namene DDV zaradi spremembe praga za vstop v sistem DDV obračunati DDV od zalog blaga, opreme in nepremičnin, saj je pri njihovi nabavi odbil DDV. Zanima ga tudi, ali bo moral opraviti popravek odbitka DDV od teh zalog blaga, opreme in nepremičnin.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Davčni zavezanec, ki mu bo prenehala identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance, mora od osnovnih sredstev in nepremičnin, od katerih je ob nabavi odbijal DDV, opraviti popravek odbitka DDV, če obdobje popravka še ni poteklo.

Od zalog blaga mora davčni zavezanec obračunati DDV, in sicer na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV.

V skladu s 63. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 3/11–UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12) ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Na tej podlagi davčni zavezanec, ki mu bo prenehala identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance in ima na zalogi blago oziroma osnovna sredstva, teh ne bo več uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij, zato mora odbitek DDV ustrezno popraviti. V skladu s prvim odstavkom 68. člena ZDDV-1 mora davčni zavezanec namreč prvotni odbitek popraviti, če je odbitek višji ali nižji od odbitka, do katerega je bil davčni zavezanec upravičen.

Davčni zavezanec, ki mu bo prenehala identifikacija za namene DDV na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1G (Uradni list RS, št. 83/12), v povezavi z 80. členom ZDDV-1, mora od zalog blaga, za katere je uveljavil odbitek DDV in ki jih je nabavil pred prehodom na posebno ureditev za male davčne zavezance, obračunati DDV v skladu s 132. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12), in sicer obračuna DDV na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV. Poleg tega mora davčni zavezanec ob tem obračunati DDV tudi od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja identifikacije za namene DDV.

Davčni zavezanec, ki je pri prehodu iz splošne ureditve na posebno ureditev za male davčne zavezance opravil dobave blaga oziroma storitev pred datumom prehoda, račun pa izda po datumu prehoda, mora v skladu s tretjim odstavkom 161. člena pravilnika obračunati DDV. Račun mora v teh primerih izdati najpozneje do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje, za katero se sestavlja obračun DDV. V kolikor pa je davčni zavezanec pred datumom prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance prejel celotno predplačilo za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo opravljene po datumu prehoda, v skladu s četrtim odstavkom 161. člena pravilnika obračuna DDV od prejetega predplačila. V primeru prejema delnega predplačila za dobave blaga oziroma storitve, ki bodo v celoti opravljene po datumu prehoda, obračuna DDV le od tega dela predplačila.

Davčni zavezanec mora zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance v skladu z 69. členom ZDDV-1 opraviti popravek odbitka DDV tudi v zvezi z nabavljenimi osnovnimi sredstvi, če obdobje popravka iz prvega odstavka 69. člena še ni poteklo. Obdobje popravka odbitka DDV je začelo teči z začetkom uporabe osnovnega sredstva, pri čemer se za začetek uporabe šteje davčno obdobje, v katerem je bil izvršen odbitek DDV, in sicer se šteje, da je obdobje popravka začelo teči na dan, ko je davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu ugotovil znesek odbitka DDV. Za osnovna sredstva se popravek odbitka DDV razporedi na obdobje 5 let, razen pri nepremičninah, ki so bila pridobljena kot osnovna sredstva, za katere se popravek razporedi na obdobje 20 let. Letni popravek znaša 1/5 oziroma 1/20 zneska DDV, ki je bil zaračunan na osnovna sredstva. Popravek se izvede na podlagi sprememb do upravičenosti do odbitka DDV v naslednjih letih glede na upravičenost v letu, v katerem je bilo blago prvič uporabljeno. Na tej podlagi mora torej davčni zavezanec v davčnem obdobju, v katerem je prešel na posebno ureditev za male davčne zavezance, ugotoviti znesek popravka odbitka DDV. Znesek popravka odbitka DDV davčni zavezanec določi na način, kot je predviden v 111. členu pravilnika v letu, v katerem je prišlo do spremembe pogojev in tudi za preostanek obdobja popravka. Glede izvedbe popravka se smiselno uporabi četrti odstavek 70. člena ZDDV-1 in sicer tako, da se popravek odbitka DDV izvede le enkrat za celotno preostalo obdobje popravka, torej v davčnem obdobju, v katerem je prišlo do spremembe pogojev.

Iz navedenega izhaja, da mora davčni zavezanec, ki je ob nabavi osnovnih sredstev odbijal DDV, opraviti popravek odbitka DDV v zvezi s temi nabavljenimi osnovnimi sredstvi, če obdobje popravka odbitka iz 69. člena ZDDV-1 še ni poteklo. Od zalog blaga pa bo moral obračunati DDV na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV.

S tem pojasnilom preneha veljati pojasnilo DURS, številka 4230-34/2007-2 z dne 4. 6. 2007, v delu, ki pojasnjuje obveznosti davčnega zavezanca v primeru prenehanja identifikacije za namene DDV, pri čemer davčni zavezanec nadaljuje z opravljanjem dejavnosti kot mali davčni zavezanec.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7050