100si

Vpisano: 26.3.2013 11:25:41

Predlaganje REK-1 obrazcev skladno z novelo ZUTD-A

Pojasnilo DURS, št. 4251-835/2013-1-01-610-501, 21. 3. 2013

V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 13. 3. 2013, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD-A), ki v 39. členu določa posebno ureditev plačevanja prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta določba začne veljati 30 dan po objavi zakona, torej 12. 4. 2013 in se nanaša na delovna razmerja, sklenjena od uveljavitve ZUTD-A dalje, na pogodbe o zaposlitvi sklenjene pred uveljavitvijo ZUTD-A pa nima vpliva. Navedeno pomeni, da se pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja od 12. 4. 2013 dalje, za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, uporablja določba 39. člena ZUTD-A.

Z določbo 39. člena ZUTD-A se določa:

  • oprostitev plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas,
  • obveznost plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas, če delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Določba 39. člena ZUTD-A, v zvezi z oprostitvijo plačevanja prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, se nanaša na dohodke izplačane za obdobje prvih dveh let zaposlitve, če je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen čas po uveljavitvi ZUTD-A.

V zvezi s poročanjem davčnemu organu o obračunanih in plačanih prispevkih za socialno varnost, izvedba navedene določbe pomeni potrebo po prilagoditvi sheme REK-1 obrazca in spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. Sprememba bo vključena v Pravilniku o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bo stopil v veljavo 1. 7. 2013. Na tej podlagi bo REK-1 obrazec dopolnjen z dvema novima poljema za vpisovanje osnove za izračun prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti, in sicer ločeno za osnovo od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas in ločeno za osnovo od dohodkov delavcev, ki imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen čas.

Za dohodke iz delovnega razmerja, izplačane od uveljavitve ZUTD-A (12. 4. 2013) do 1. 7. 2013, ko je predvidena sprememba sheme REK-1 obrazca, pa se osnova za obračun prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti vpisuje za vse delavce enako, in sicer v polje 301 REK-1 obrazca. Od te osnove se prispevek delodajalca za primer brezposelnosti od dohodkov iz delovnega razmerja delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo za določen čas (in so pogodbo sklenili po uveljavitvi ZUTD-A), obračuna in plača v petkratnem znesku.

Obračunan prispevek delodajalca se vpiše v polje 603P. Na individualnem REK obrazcu se prispevek delodajalca za primer brezposelnosti, obračunan v petkratnem znesku od osnove, vpisane v polje A062, vpiše v polje A084.

Od osnove, vpisane v polje 301, se prispevek delodajalca za primer brezposelnosti od dohodkov iz delovnega razmerja delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas (za dohodke izplačane za obdobje prvih dveh let), obračuna, ni pa ga treba plačati. Obračunan znesek prispevka delodajalca se vpiše v polje 603O. Na individualnem REK obrazcu se obračunan znesek prispevka delodajalca vpiše v polje A084.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7051