100si

Vpisano: 24.5.2013 10:59:43

Vlada sprejela Poročilo o delu Inšpektorata za delo za leto 2012

Vlada RS je na 10. redni seji, ki je potekala 23. maja 2013, sprejela Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2012 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v nadaljnjo obravnavo. Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) je v letu 2012 v okviru vseh treh inšpekcij – delovna razmerja (zaposlovanje), varnost in zdravje pri delu, socialna inšpekcija – opravil 16.582 inšpekcijskih pregledov (raziskanih je bilo tudi 122 nezgod pri delu), inšpektorji so ob tem izrekli 10.995 različnih ukrepov (upravne in prekrškovne odločbe, naznanila sumov storitev kaznivih dejanj oziroma ovadbe, opozorila kršiteljem, opomini, globe).

V IRSD je bilo na dan 31. 12. 2012 zaposlenih 81 inšpektorjev (44 za področje nadzora delovnih razmerij, 40 za področje varnosti in zdravja pri delu ter 4 za področje socialnih zadev). Ob tem je bilo v Republiki Sloveniji v letu 2012 po podatkih Ajpesa 187.426 subjektov nadzora oziroma delodajalcev, kar je več kot leto poprej in pomeni tudi več preglednih mest.

Inšpektorji so tudi v letu 2012 inšpekcijsko nadzorstvo izvajali v obliki rednih inšpekcijskih pregledov naključno izbranih subjektov, rednih in izrednih pregledov subjektov, izvedenih na podlagi pobud, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti, ciljanih nadzorov v obliki usmerjenih akcij nadzora s področja delovnih razmerij in področja varnosti in zdravja pri delu, koordiniranih akcij ugotavljanja in preprečevanja zaposlovanja na črno in drugih skupnih akcij in raziskav nezgod pri delu.

V skladu z Zakonom o prekrških so inšpektorji izrekli 6.223 ukrepov. Iz naslova prekrškovnih postopkov so izrekli za 3.996.059 EUR glob. Inšpektorji so izrekli 4.772 inšpekcijskih ukrepov (odločb, naznanil kaznivih dejanj oziroma ovadb). Zunaj upravnega postopka je bilo obravnavnih 5.828 zadev. Med njimi so bile tudi strokovne pomoči inšpektorata v smislu 4. člena Zakona o inšpekciji dela ter druge skupne zadeve s področja poslovanja inšpektorata.

Na področju varnosti in zdravja pri delu so inšpektorji v letu 2012 opravili 7.299 inšpekcijskih nadzorov in pri tem ugotovili 15.939 kršitev. Za ugotovljene nepravilnosti so delodajalcem izrekli 4.971 ukrepov. Med ugotovljenimi nepravilnostmi na tem področju še vedno močno izstopajo nepravilnosti glede Izjave o varnosti z oceno tveganja, glede usposabljanja delavcev za varno delo ter glede izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Ena pomembnejših pomanjkljivosti je, da delodajalci za opravljanje posameznih delovnih aktivnosti ne določijo odgovornih oseb ali te osebe nimajo ustreznih kompetenc. Zato je ob raziskavah nezgod pri delu v mnogih primerih težko ugotoviti, kdo je v posameznem primeru dejansko odgovoren za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Še naprej upada število nezgod, ki jih prijavijo delodajalcev. V letu 2012 je bilo na IRSD prijavljenih skupaj 10.091 nezgod (brez nezgod na poti na delo oziroma z dela), od tega je velika večina lažjih. Inšpektorji so raziskali 122 nezgod pri delu. Upad števila prijavljenih nezgod pa v letu 2012 žal ne sovpada z zmanjšanjem števila smrtnih nezgod pri delu. Potem ko je v obdobju 2007 – 2011 število smrtnih nezgod padlo z 29 na 20, se je v letu 2012 na slovenskih deloviščih smrtno poškodovalo 21 delavcev.

Na področju delovnih razmerij so inšpektorji opravili 9.027 pregledov in pri tem ugotovili 8.323 kršitev, zaradi katerih so delodajalcem izrekli 6.295 različnih ukrepov. Po številu ugotovljenih kršitev v letu 2012 na področju delovnih razmerij izrazito izstopajo kršitve v zvezi s plačilom za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (3.488) in zaposlovanja v širšem smislu (2.144). Kršitve pa so najpogosteje ugotovljene v dejavnostih gradbeništva (1.588), gostinskih nastanitvenih dejavnostih s strežbo jedi in pijač (918) ter v dejavnosti trgovine (753).

V poročevalskem letu 2012 je IRSD izvedel 17 ciljanih nadzorov, 8 na področju delovnih razmerij, 9 na področju varnosti in zdravja pri delu in 3 z obeh področij nadzora. Inšpektorji so sodelovali tudi v številnih koordiniranih akcijah, ki jih predlagajo različni nadzorni organi.

Socialna inšpekcija je v letu 2012 izvajala redne in izredne inšpekcijske nadzore ter v posameznih primerih v skladu z zakonom nadzirala strokovna ravnanja izvajalca. Izvedla je 165 rednih inšpekcijskih nadzorov in zaključila z obravnavo 196 pobud za izredne inšpekcijske nadzore. V 71 primerih so bili izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za izvedbo izrednih inšpekcijskih nadzorov. Po zaključenih inšpekcijskih nadzorih v 236 zadevah so v 50 zadevah izvajalcem naložili odpravo pomanjkljivosti, v 14 zadevah pa so jim z odločbo izrekli ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V prekrškovnih postopkih so bile izdane 4 odločbe.

V skladu s 5. členom Zakona o inšpekciji dela daje IRSD v svojem poročilu tudi predloge ukrepov za rešitev vprašanj s področja svojega dela. Predlogi se nanašajo na Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o matični evidenci uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o inšpekciji dela, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, na pravne podlage za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorjev do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, predpise s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zakonodajo s področja ustanavljanja gospodarskih družb, na poenostavitev hitrega postopka o prekrških in podzakonske akte s področja Zakona o varnosti in zdravja pri delu. Predlogi IRSD so bili v pretežni meri že uveljavljeni v novi delovnopravni zakonodaji.

Poleg nadzorov in ukrepanj so inšpektorji opravljali tudi drugo strokovno delo. Nudili so strokovno pomoč delavcem in delodajalcem, aktivno sodelovali v delovnih skupinah v RS in EU, sodelovali pri oblikovanju sprememb predpisov, posodabljali informacijski sistem in svojo spletno stran, opravljali strokovne izpite za koordinatorje in sodelovali v različnih področnih komisijah.

Opravljali so tudi druge naloge s področja splošnih, kadrovskih, finančnih zadev, upravljanja s človeškimi viri, integritete, vodenja analitično-statističnih evidenc in različnih obdelav itd. Veliko dela je bilo opravljenega tudi na področju drugih poročanj, še posebej pri sodelovanju z mediji. IRSD je s tedenskimi javnimi objavami ozaveščal delavce, da bolj aktivno uveljavljajo svoje pravice, predvsem s pomočjo sindikatov, v zgodnji fazi nastanka kršitev. Prav tako so opozarjali delodajalce in potencialne kršitelje predpisanih normativov in obveznosti, da sankcije in globe niso zagrožene zgolj v predpisih, ampak se izrekajo v vsakodnevni praksi.

V mednarodnem prostoru je IRSD opravljal predvsem naloge, ki se nanašajo na delovanje v Odboru glavnih inšpektorjev za delo pri Evropski komisiji, v letu 2012 je sodeloval tudi pri izvajanju Twinning projekta v Črni gori, ki se nanaša na harmonizacijo in implementacijo zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7170