100si

Vpisano: 26.6.2013 12:52:16

Vlada o Predlogu sklepov v zvezi z doseganjem ciljev zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju

Vlada RS je na 14. redni seji, ki je potekala 20. junija 2013, sprejela sklepe v zvezi z doseganjem ciljev zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki so v skladu s sprejetim Programom stabilnosti – dopolnitev 2013, Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2013 in Stavkovnim sporazumom.

Ministrstva lahko v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 dajo posrednemu proračunskemu porabniku soglasje k finančnemu načrtu oziroma njegovim spremembam, kar vključuje tudi kadrovski načrt, vključno z znižanjem števila zaposlenih tako, da bo za vsako skupino posrednih proračunskih uporabnikov, za katere daje soglasje ministrstvo, v obdobju januar 2014 glede na januar 2013 in januar 2015 glede na januar 2014 doseženo ciljno znižanje za 1%. Znižanje števila zaposlenih se nanaša na zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge stroške dela zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ne pa tudi na zaposlene, ki se financirajo iz evropskih sredstev in drugih virov.

V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) lahko ministrstva dajo soglasje za nadomestno zaposlitev pri posrednem uporabniku proračuna, če je le-ta predhodno pridobil soglasje k finančnemu načrtu oziroma njegovim spremembam.

Vlada RS bo dajala soglasja v skladu s 186. členom ZUJF za nadomestno zaposlitev pri neposrednem uporabniku proračuna le v primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji za zaposlitev iz 183. člena ZUJF. Mnenje o tem, poda ministrstvo, pristojno za javni sektor.

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so k vlogi za soglasje za nadomestno zaposlitev dolžni predložiti izjavo, s katero potrdijo, da zagotovljena finančna sredstva za stroške dela v finančnem načrtu zadoščajo za pokritje vseh ocenjenih obveznosti iz tega naslova do konca tekočega leta.

Ministrstva bodo na osnovi podatkov AJPES o gibanju števila zaposlenih ocenjevala, ali bodo uresničene zaveze iz Programa stabilnosti - dopolnitev 2013. Izhajajoč iz teh podatkov bodo po potrebi predlagali dodatne ukrepe in o svoji oceni in potrebnih dodatnih ukrepih obvestili Ministrstvo za notranje zadeve, najkasneje v roku 15 dni po objavi podatkov za zadnji mesec. Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi podatkov AJPES za vsako trimesečje in na podlagi obvestil ministrstev iz prejšnje točke pripravi informacijo za sejo vlade RS v roku 15 dni po objavi podatkov za zadnji mesec trimesečja.

Ministrstva, Kabinet predsednika vlade in Generalni sekretariat vlade v roku 15 dni po sprejetju rebalansa državnega proračuna za leto 2013 posredujejo Ministrstvu za notranje zadeve predlog sprememb skupnega kadrovskega načrta in zbirnega kadrovskega načrta, upoštevaje zagotovljena sredstva za plače glede na rebalans, Program stabilnosti – dopolnitev 2013, Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Stavkovni sporazum, vključno z znižanjem števila zaposlenih.

Ministrstvo za notranje zadeve v juliju 2013 po usklajevanju z ministrstvi in vladnimi službami pripravi skupni kadrovski načrt za leto 2014.

Vlada RS priporoča občinam in drugim državnim organom, da vodijo takšno politiko zaposlovanja, s katero bodo zagotovili izvajanje zavez iz Programa stabilnosti – dopolnitev 2013, vključno z znižanjem števila zaposlenih.

Vir: MNZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7261