100si

Vpisano: 8.7.2013 13:31:11

Povračilo stroškov prevoza in regresa za prehrano pedagoškim delavcem - javni sektor

Pojasnilo MNZ št. 1000-187/2013/4

Datum: 19.6.2013

Glede obračuna regresa za prehrano med delom in povračilom stroškov prevoza na dela in z dela upoštevaje ureditev v ZUJF in kolektivni pogodbi dejavnosti posredujemo naslednje pojasnilo:

Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za notranje zadeve lahko v okviru svojih pristojnosti posreduje le pojasnila glede izvajanja predpisov, ni pa pristojno za razlago določb kolektivne pogodbe. Ne glede na navedeno v nadaljevanju pojasnjujemo, da je v skladu z določbami ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklica od 1.6.2012 dalje zaposlenim pripada regres za prehrano med delom za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu. V zvezi s obračunom regresa za prehrano je torej treba ob tej določbi upoštevati določbe kolektivne pogodbe, ki velja za vas kot delodajalca. Ne glede na specifičnost delovnega procesa in organizacijo delovnega časa je torej treba izhajati iz prisotnosti na delu, pri čemer pa bi bilo možno morebitno drugačno ureditev upoštevati, če bi zaposleni imeli v pogodbi o zaposlitvi določeno in urejeno delo na domu. Pri tem pa je treba upoštevati tudi, da zaposlenemu regres za prehrano ne pripada, kadar je odsoten z dela ali je na službeni poti in kot povračilo stroškov prehrane na službeni poti dobi dnevnico.

Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela pa prav tako velja, da gre za povračilo stroškov prihoda na delo, kar po našem mnenju pomeni, da je možno zaposlenemu te stroške povrniti le za dejanski prihod na delo, kar pa mora biti razvidno iz evidenc delovnega časa, ki jih mora v skladu z zakonom voditi delodajalec.

Navedeno pojasnilo je bilo posredovano tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki z njim soglaša.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7288