100si

Vpisano: 8.7.2013 14:18:40

Odpravnina ob upokojitvi - javni sektor

Pojasnilo MNZ št. 007-326/2013/1

Datum: 18. 6. 2013

Ministrstvo za notranje zadeve organe opozarja, da je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13), ki je stopil v veljavo 12. 4. 2013, spremenil ureditev "odpravnine ob upokojitvi".

Odpravnino ob upokojitvi za funkcionarje in javne uslužbence, za katere ne velja kolektivna pogodba, ureja Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US: U-I-186/12-34), za ostale javne uslužbence pa kolektivne pogodbe – splošna, to je Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 s spremembami in dopolnitvami) ali področna, in sicer v 14. členu aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/2012.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 132. členu, ki nosi naslov "odpravnina ob upokojitvi", določa:

"(1) Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

(2) Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima pravice do odpravnine po prejšnjem odstavku.

(3) Če se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu.

(4) Delodajalec je dolžan delavcu, ki dela krajši delovni čas in je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, v primeru upokojitve izplačati odpravnino sorazmerno delovnemu času, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona.

(5) Delavec ni upravičen do odpravnine po prvem odstavku tega člena, če ima pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine po prvem odstavku tega člena."

Ker je višina odpravnine s kolektivno pogodbo določena drugače, se odpravnina ob upokojitvi izplačuje skladno s kolektivno pogodbo, pri čemer pa je treba upoštevati tudi pogoj, kot je zapisan v 132. členu ZDR, in sicer, da mora biti javni uslužbenec zaposlen pri delodajalcu najmanj 5 let pred upokojitvijo, saj v tem delu kolektivna pogodba ne določa drugače.

Pripominjamo še, da je sicer za podajo mnenje glede izvajanja določb ZDR-1 pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve pa s tem dopisom zgolj opozarja na spremenjeno zakonodajo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7289