100si

Vpisano: 2.9.2013 13:39:37

Roki za oddajo vlog za subvencijo šolske prehrane in štipendije

Subvencija malice in kosila

Učence in dijake, ki želijo uveljavljati pravico do subvencije malice ali kosila, opozarjamo, da jim subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, če pravico uveljavljajo še pred začetkom šolskega leta, torej do konca avgusta. Če pravico uveljavljajo kasneje, jim subvencija, če je vloga odobrena, pripada od naslednjega dne, ko CSD prejme vlogo za subvencijo.

Vlogo je treba oddati pri centru za socialno delo, subvencija se prizna do 30. 6..

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so v skladu z Zakonom o šolski prehrani upravičeni:

  • učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji,
  • dijaki v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.

Državna štipendija

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej.

Polnoletnim dijakom tako priporočamo, da vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo do konca avgusta, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Študenti pa naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

V avgustu (dijaki) oziroma v septembru (študenti) lahko vlagatelji na pristojni center za socialno delo vložijo tudi nepopolno vlogo, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne bodo mogli vpisati.

Zoisova štipendija

Vlogo za pridobitev Zoisove štipendije morajo oddati:

  • dijaki: do 9. 9. 2013
  • študenti: do 9. 10. 2013,

in sicer pri Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije

Po teh datumih Zoisove štipendije ne bo več mogoče uveljaviti. Javni poziv za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko/študijsko leto 2013/2014 je na voljo na spletišču javnega sklada.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7388