100si

Vpisano: 8.10.2013 11:31:07

Vlada sprejela predlog sprememb in dopolnitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji, ki je potekala 4. oktobra 2013, sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona želi Vlada RS spremeniti in dopolniti oziroma popraviti tiste glavne pomanjkljivosti oziroma zaznane težave, ki so se od začetka uporabe zakona, to je od 1. 1. 2012, pokazale kot tiste, ki narekujejo spremembe. S tem pa želi izboljšati socialni položaj najbolj socialno ogroženih skupin prebivalstva, predvsem enostarševskih in velikih družin. Predlog zakona ne posega v temeljna načela veljavnega zakona, saj z nekaterimi poenostavitvami postopka še dodatno uresničuje enega od temeljnih ciljev zakona, to je enostavnejši in preglednejši postopek ter urejanje vseh pravic, ki se financirajo iz javnih sredstev po tem zakonu, na enem mestu. Z drugačnim upoštevanjem dohodkov bomo dosegli pravičnejši način dodeljevanja javnih sredstev, s poenostavitvijo, povezano s subvencijo malice in kosila za učence in dijake pa razbremenili centre za socialno delo.

Ključne spremembe se tako nanašajo na upoštevanje sprememb v dohodkih vlagatelja in družinskih članov, in sicer naj bi se po spremembi zakona upoštevala tudi sprememba vrste dohodka, ki ga prejema vlagatelj ali družinski člani, ne samo začetek ali izguba dohodka iz dela. Spreminja se tudi upoštevanje premoženja in prihrankov pri denarni socialni pomoči ter varstvenem dodatku, spremembe prinašajo tudi novo lestvico otroških dodatkov in državnih štipendij, ki upoštevata, da bodo lahko od 1. 1. 2014 do državne štipendije upravičeni tudi mladoletni dijaki. Zato se zneski otroškega dodatka in državne štipendije v tem delu spreminjajo.

Pri dohodkih vlagatelja predlog zakona prinaša tudi spremembo pri upoštevanju otroškega dodatka. Po predlagani spremembi bi se otroški dodatek v lastni dohodek štel brez dodatka za enostarševsko družino in znižan za 20 % otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu, to ta trenutek znaša 22,80 evrov.

Spremembe pri subvenciji malice za učence in dijake ter subvenciji kosila za učence povzemajo prehodno ureditev v Zakonu o šolski prehrani, ki je ustreznejša in za učence ter dijake ugodnejša. S tem bo poenostavljen tudi postopek uveljavljanja teh pravic, saj učencem in dijakom ne bo več treba vlagati vloge za priznanje pravice do subvencije malice in kosila, pač pa bodo to pravico ob prijavi na obrok uveljavljali na podlagi upravičenosti do otroškega dodatka ali državne štipendije, šola pa bo ustrezno temu znižala račun za malico ali kosilo.

Pravica do znižanega plačila vrtca bi se po predlogu zakona vedno priznavala za celo leto, ne samo do konca koledarskega leta, kot velja zdaj, kar prinaša razbremenitev centrov za socialno delo, poleg tega bo tudi tako omogočeno upoštevanje bolj realnih dohodkov vlagatelja in družine (zdaj so se lahko upoštevali le podatki iz predpreteklega leta).

Sprememba ureja tudi osnovno zdravstveno zavarovanje za tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, in osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Zdaj so bile te osebe upravičene samo do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Predlog zakona rešuje tudi vprašanje zdravstvenega zavarovanja otrok, ki so z odločbo centra za socialno delo nameščeni v rejniško družino.

Zakon prinaša še več drugih sprememb, pri čemer bi večina predlaganih sprememb začela veljati s 1. januarjem 2014, nekatere, pri katerih so potrebne zahtevnejše prilagoditve informacijske podpore, pa s 1. 9. 2014.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7478