100si

Vpisano: 6.11.2013 13:26:19

Novosti pri izvajanju javnih del v letu 2014

Javna dela se bodo v letu 2014 izvajala v skladu s spremembami Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B). Te določajo, da so javna dela namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti brezposelnih, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pomembna novost je tudi, da se prejemnik denarnega nadomestila lahko odloči za vključitev v program javnega dela. Med vključitvijo se polovica časa vključitve v program javnega dela šteje v prejemanja denarnega nadomestila. Slednje pomeni, da bo udeleženec polovico časa vključitve v javno delo prejemal plačo namesto denarnega nadomestila, medtem ko mu bo v drugi polovici časa vključitve v javno delo pravica do denarnega nadomestila mirovala.

Če bo priznano denarno nadomestilo višje od plače, ki jo bo udeleženec prejel, se mu bo razlika do polne višine nadomestila izplačevala mesečno. S predlagano ureditvijo se pasivne oblike denarnih pomoči dolgotrajno brezposelni osebi nadomešča z aktivnimi spodbudami za vključevanje na trg dela.

Zavod bo lahko zagotovil tudi sredstva za delno povračilo stroškov programov usposabljanja in izobraževanja za udeležence programov javnih del. Komu bodo namenjena, bo določeno v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Okvir sofinanciranja teh programov bo določal Pravilnik o izboru in sofinanciranju javnih del, podrobneje pa bo sofinanciranje določeno z javnim povabilom za izbor programov javnih del za leto 2014.

Še ena zelo pomembna novost javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2014 bo uvajanje razvojnih programov javnih del s ciljem spodbujanja ustanavljanja socialnih podjetij tipa B. Ti razvojni programi javnih del se bodo lahko izvajali dve leti s ciljem ustanovitve socialnega podjetja tipa B, ki bo na lokalni ravni razvijalo dodatne storitve, produkte ipd. v javno dobro in ustvarjalo nova delovna mesta za dolgotrajno brezposelne. Predpogoj za pripravo in izvedbo teh razvojnih programov javnih del bo njihova vpetost v lokalno skupnost ob načelni in konkretni podpori občin. Ponudbe za te programe bodo izvajalci posredovali Centralni službi Zavoda.

Na podlagi določb Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) lahko občine tudi same sprejmejo program javnega dela, če v celoti zagotovijo sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnega dela pridobijo soglasje Zavoda.

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014 bo objavljeno predvidoma v prvi polovici letošnjega novembra.

Z namenom, da bi izvajalci in naročniki programov javnih del lahko kvalitetno pripravili programe in se prijavili na javno povabilo, Zavod objavlja Katalog programov javnih del za leto 2014. Omenjeni katalog je samostojen dokument in je, kot osnova za oblikovanje programov, objavljen na spletni strani Zavoda. Vse dopolnitve ali spremembe kataloga bodo sproti objavljene in bodo veljale z dnem objave na spletni strani.

Poglejte si:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7536