100si

Vpisano: 23.12.2013 12:25:36

Koledar poročanja v januarju 2014

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju 2014 ne smete zamuditi

Pripravil: Racunovodja.com

Do 10. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2013 in trimesečno obdobje oktober-december 2013
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2013 in trimesečno obdobje oktober-december 2013
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za december 2013
 • Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od oktober do december 2013

Do 15. 1.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2013
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za december 2013
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za december 2013
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za december 2013
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2013
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od oktober do december 2013
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od oktober do december 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2013
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2013
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2013, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Do 20.1.

 • (na dan izplačila dohodkov) obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2013
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2013
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za december 2013
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2013
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2013
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2013
 • obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za december 2013
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2013
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2013
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2013
 • Obrazec DDV-O za december 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2013 (op. plačilo DDV je 31. 1.)

Pripravil: Racunovodja.com

Do 24. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra (začetek vnosa 17. 1.)

Do 31. 1.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2013 in za obdobje oktober do december 2013
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2013
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2013
 • obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za december 2013
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2013
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2014 izplačani samostojno
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2013
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2013
 • Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2013
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2013
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in DURS za leto 2013

Pripravil: Racunovodja.com

OPOMBA: Na AJPES smo preverili, kaj se zgodi v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7661