100si

Vpisano: 24.1.2014 13:21:43

Vračilo DDV, plačanega pri nakupu osebnega avtomobila, v potniškem prometu

Pojasnilo DURS, št. 4230-597197/2013-2, 13. 11. 2013

Prejeli smo vprašanje glede možnosti vračila DDV, plačanega pri nakupu avtomobila.

Pri izvozu avtomobila je treba vložiti pisno carinsko deklaracijo. Davčni zavezanec – prodajalec avtomobila lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV. Pri izvozu avtomobilov CURS ne potrjuje obrazcev DDV-VP za vračilo DDV.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11–UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12–ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS) ureja oprostitev plačila DDV za blago, ki ga odpošlje oziroma odpelje v kraj zunaj Unije prodajalec v a) točki prvega odstavka 52. člena. Ta določa, da je plačila DDV oproščena dobava blaga, ki ga prodajalec ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije.

Nadalje ZDDV-1 v b) točki prvega odstavka 52. člena določa oprostitev plačila DDV za blago, ki ga odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije kupec ali druga oseba za njegov račun. Ta določa, da je plačila DDV oproščena dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije kupec, ki nima sedeža na ozemlju Slovenije, ali druga oseba za njegov račun, razen blaga, ki ga prevaža kupec sam in je namenjeno za opremljanje, oskrbovanje z gorivom ali druge vrste oskrbovanja zasebnih čolnov, zasebnih zrakoplovov ali katerihkoli drugih prevoznih sredstev za zasebno rabo.

Pri dobavi blaga iz b) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1, ki se prenaša v osebni prtljagi potnikov, se oprostitev na podlagi 75. člena uveljavlja na način vračila DDV in velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) potnik nima prebivališča v Uniji,

b) blago je izneseno iz Unije pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava in

c) skupna vrednost dobavljenega blaga, z DDV, je višja od 50 eurov.

Potnik, ki nima prebivališča v Uniji, pomeni potnika, čigar stalno ali običajno prebivališče ni v Uniji. »Stalno ali običajno prebivališče« pomeni kraj, ki je kot tak naveden v potnem listu, osebni izkaznici ali v drugem identifikacijskem dokumentu, ki ga kot veljavnega priznava Slovenija. Pravica do vračila DDV po tem členu se ne nanaša na mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne izdelke.

Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila DDV in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 112/08) v drugem odstavku 3. člena določa, kaj se šteje kot osebna prtljaga. Kot osebna prtljaga se šteje vsa prtljaga, ki jo potnik lahko predloži carinskemu organu ob prihodu, kot tudi prtljaga, ki jo predloži naknadno istemu organu in za katero se lahko dokaže, da je bila ob njegovem odhodu registrirana kot spremljajoča prtljaga pri družbi, ki je bila odgovorna za njen prevoz. Gorivo, razen goriva iz tretjega odstavka 5. člena istega pravilnika, se ne šteje kot osebna prtljaga.

Izvoženo blago je v skladu z določbami ZDDV-1 oproščeno plačila DDV, kar izvoznik dokazuje z izvozno deklaracijo, na kateri je potrjen izstop blaga. V določenih primerih ni potrebno vložiti pisne carinske deklaracije, ampak se blago lahko izvozi z ustnim deklariranjem. Takšen način prijave se lahko odobri za blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave do zneska 1000 evrov in za drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.

Od Carinske uprave RS smo v zvezi z vlaganjem carinskih deklaracij prejeli naslednje pojasnilo:

»V 226. členu Uredbe Komisije (EGS), št. 2454/93 (v nadaljevanju IU) je določeno, da se lahko za izvoz predloži ustna carinska deklaracija za:

- blago nekomercialne narave,

- blago iz člena 225(b),

- blago iz člena 231(b) in (c),

- drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.

V 227. členu IU je določeno, če carinski organi dvomijo o pravilnosti in popolnosti navedb, lahko zahtevajo pisno carinsko deklaracijo. Generalni carinski urad je glede izvajanja izvoznega postopka za izvoz avtomobilov podal usmeritev, da se pri izvozu avtomobilov zahteva pisna carinska deklaracija.«

Določbe ZDDV-1 sicer ne nasprotujejo temu, da se vračilo DDV pri izvozu avtomobila uveljavi z izpolnitvijo ter potrditvijo DDV-VP, vendar pa carinska zakonodaja za izvoz avtomobila zahteva vložitev pisne carinske deklaracije. Iz pojasnila CURS je razvidno, da zaradi tega CURS ne potrjuje obrazcev za vračilo DDV-VP.

Glede na to, da je treba pri izvozu avtomobila vložiti pisno carinsko deklaracijo, lahko davčni zavezanec – prodajalec avtomobila, ob prodaji osebnega avtomobila fizični osebi v skladu z b) točko prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 uveljavlja oprostitev plačila DDV, kar samo po sebi izključuje potrjevanje obrazcev za vračilo DDV-VP.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7744