100si

Vpisano: 4.4.2014 13:42:00

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Vlada RS je na 53. redni seji, ki je potekala 3. aprila 2014, izdala uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register in jo objavi v Uradnem listu RS.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o vpisu družb in drugih pravni oseb v sodni register se besedilo uredbe prilagaja novim določbam členov Zakona o sodnem registru (ZSReg), kot so bili dopolnjeni oziroma spremenjeni z zadnjo novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H).

Z uveljavitvijo ZGD-1H se z neposredno elektronsko izmenjavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije in sistemom e-VEM še pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije samodejno preverja, ali ima predlagatelj vpisa poravnane davčne obveznosti. Obstoj davčnih obveznosti se preverja tudi pri prenosu poslovnega deleža pri notarjih. Ker posledično po zakonu ni treba predlogu za vpis priložiti izjave družbenika, da ni v kapitalu nobene druge kapitalske družbe udeležen z več kot 25 % oziroma da imajo vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je udeležen z več kot 25%, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, je treba to ustrezno upoštevati tudi v Uredbi,

Hkrati je bila z ZGD-1 dodana dodatna zahteva, da mora ustanovitelj oziroma predlagatelj vpisa v sodni register, ki ni lastnik stavbe, na naslovu katere ima družba ali pravna oseba prijavljen poslovni naslov, pridobiti izjavo lastnika tega objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Zaradi ustreznega sankcioniranja kršitve določb glede poslovnega naslova je bilo to pravilo izpeljano tudi v spremenjenih tretjem, petem in šestem odstavku 53. člena ZSReg, ki določa prekrške. Namen takšne ureditve je sankcionirati primere, ko subjekt vpisa kot poslovni naslov prijavi naslov, na katerem posluje brez privolitve (soglasja) lastnika nepremičnine, kjer stoji objekt oziroma stavba. V kolikor pravna oseba nima dovoljenja lastnika objekta za poslovanje na tem naslovu, se zoper njo in njeno odgovorno osebo uvede postopek za prekršek. Prekršek se uvede tudi zoper osebo, ki je podala neresnično izjavo. Nadzor nad izvajanjem določbe pa bo izvajalo ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. S predlagano Uredbo pa se natančneje določijo pravila glede prilaganja izjave lastnika, da dovoljuje poslovanje na poslovnem naslovu.

Vir: MP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7927