100si

Vpisano: 7.4.2014 14:39:11

Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable

Pojasnilo DURS, št. 4230-201441/2014, 2. 4. 2014

Za dobave odpadnih električnih kablov ali vodnikov z bakreno žico iz prečiščenega bakra, ki se uvrščajo pod oznako KN 7404 00 10 (oddelek XV kombinirane nomenklature), se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1, če dobavo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, drugemu davčnemu zavezancu, ki je prav tako identificiran za namene DDV.

Po pojasnilu Carinske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: CURS), se blago lahko uvrsti pod ustrezno tarifno oznako na podlagi natančnega opisa blaga, podatkov o materialni sestavi blaga in namenu uporabe blaga. Pri uvrščanju je treba upoštevati splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature ter opombe k oddelkom in posameznim poglavjem v kombinirani nomenklaturi.

Električni kabli ali vodniki so izdelki, ki so namenjeni za prenos električnega toka. Za izdelavo električnih vodnikov se najbolj pogosto uporablja kovinske električne prevodnike kot sta baker ali aluminij (električni daljnovodi) ali drugi (zlato, srebro). Vodniki, ki se ne uporabljajo za daljnovode so navadno zaščiteni z izolacijo iz plastike, gume, tekstila ali samo laka. Takšno izolirano žico se uvršča v XVI. oddelek oziroma pod tarifno številko 8455 harmoniziranega sistema (HS). To so večinoma žice za navijanje predvsem iz bakra in drugih kovin (emajlirane ali ne), koaksialni kabli ali drugi koaksialni električni vodniki, vodniki za vžig vozil, plovil ali letal in drugi električni vodniki.

V XV. oddelek kombinirane nomenklature se uvrščajo navadne kovine v primarnih oblikah ali v obliki izdelkov. Da se električni kabli ali vodniki uvrstijo v XV. oddelek morajo izpolnjevati pogoje iz 8 (a) opombe k tem oddelku, kjer je predpisano, da se za kovinske odpadke in ostanke smatrajo izdelki iz proizvodnje ali mehanične obdelave kovin in kovinsko blago, ki je vidno neuporabno zaradi loma, rezanja, izrabljenosti ali drugih vzrokov. To so navadno odpadni kabli, ki se zbirajo iz različnih naprav ali ostankov pri proizvodnji ali iz drugih virov. Ti so navadno rezani, lomljeni, ožgani, izrabljeni in tako izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v XV. oddelek.

Samo iz podatkov na računu (opis blaga) je zelo težko točno ugotoviti, za kakšno blago je račun izdan, saj so podatki na računih navadno premalo natančni za pravilno uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo. Tudi če se na računu uporabi izraz »odpad« še ne pomeni, da to blago izpolnjuje vse pogoje in se zato lahko nedvoumno smatra za odpadni material. Zato je treba v primeru dvoma pridobiti uvrstitev v kombinirano nomenklaturo za posamezno blago.

Carinski predpisi so zelo strogi glede uvoza in izvoza odpadkov in neposredno podrejeni Uredbi (ES) št. 1013/2006 o pošiljanju odpadkov. V skladu s to uredbo se uporablja sistem označevanja po Baselski konvenciji in tudi prilogi te uredbe »Odpadki na seznamu v Prilogi k Sklepu 2000/532/ES« in ga je potrebo tudi vpisati v polje 31 carinskih deklaracij. Prav tako mora vsako takšno pošiljko odpadkov spremljati ustrezno izpolnjena priloga VII, ki je sestavni del Uredbe o pošiljanju odpadkov. V nadaljevanju prilog je ta dokument tudi priložen in nedoumno razvršča odpadke v pošiljki v oznaki B1115 in 17 04 11.

Po pojasnilu CURS se odpadni električni kabli ali vodniki z bakreno žico iz prečiščenega bakra v skladu s splošnima praviloma 1 in 6 uvrščajo pod oznako KN 7404 00 10.

Zaradi navedenega se pri dobavi odpadnih električnih kablov ali vodnikov z bakreno žico iz prečiščenega bakra, ki se uvrščajo pod oznako KN 7404 00 10 (XV. oddelek kombinirane nomenklature), uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1, če dobavo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, drugemu davčnemu zavezancu, tudi identificiranemu za namene DDV.

S tem pojasnilom se dopolni pojasnilo Davčne uprave RS, št. 4230-869/2011-3 z dne 4. 3. 2011.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7932