100si

Vpisano: 6.4.2008 14:33:22

Davčni bilten

Prostovoljno delo

Pojasnilo DURS, št. 4210-1168/2006, 8. 12. 2006

Zavezanec navaja, da občina izvaja več nepridobitnih programov iz prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih, ljubiteljskih, kulturnih, športnih in raziskovalnih dejavnosti. Nekatere projekte v navedenih dejavnostih bodo s 1. januarjem 2007 začeli izvajati prostovoljci. Zanima ga, kako davčno obravnavati dohodke (kritje stroškov prevoza in prehrane ter morebitno nagrado) oseb, ki bodo prostovoljno sodelovali v nekaterih dejavnostih.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da so povračila potnih in drugih materialnih stroškov, izplačanih pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v skladu predpisom vlade, oproščena plačila dohodnine samo, če oseba poleg povračil stroškov ne prejme nobenega drugega dohodka (npr. nagrade, žepnine, honorarja). Če pa prejme tudi drug dohodek, se njen bruto prejemek obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Poleg navedenega mora izplačevalec nagrad prostovoljcem, če znesek na letni ravni presega 150.000 tolarjev, obračunati in plačati posebni davek na določene prejemke.

Na podlagi druge alineje 2. točke 107. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006), ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2007, se dohodnina ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, prenočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, verskih skupnosti in političnih strank, pod pogojem, da so te dejavnosti nepridobitne in da v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona.

Če oseba poleg povračila stroškov prejme še kak drug dohodek, pomeni davčno osnovo vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka. Poleg normiranih je mogoče uveljavljati dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada (četrti odstavek 41. člena ZDoh-2). Stopnja davka je 25 %.

Glede posebnega davka na določene prejemke pa pojasnjujemo, da po Zakonu o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97) plačujejo davek pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, ter izplačujejo s tem zakonom določene prejemke. Osnova za obračun in plačilo tega davka je vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu po obligacijskih razmerjih. Za opravljeno storitev ne velja izplačilo nagrad in povračil stroškov fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnostih ter dejavnostih društev in njihovih zvez za uresničevanje ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja gospodarskih dejavnosti po 10. členu Zakona o društvih, ter v sindikalnih in strankarskih dejavnostih, pod pogojem, da izplačila nagrad ne presegajo 150.000 tolarjev na leto, povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem storitve pa ne presega višine, ki je določena s predpisom vlade. Nasprotno pa mora izplačevalec obračunati in plačati posebni davek na določene prejemke po stopnji 25 %.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=804